Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.12.1998
 
 
 
Klára Kundráčová
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Vianočná imaginácia
 
 
 
 
Allbert Steffen
 
Anjel trinástich nocí
 
 
Rozprestiera svoje krídla
 
anjel sveta pre ochranu
 
trinástich svätých nocí.
 
K západu cez hory a lesy vzlieta,
 
k východu sa striech chrámov dotýka.
 
 
Jedna peruť ševelí ozvenou
 
sférického slova A a druhá Omega.
 
A matka sa skláňa k modlitbe
 
nad narodeným dieťaťom.
 
 
Pastieri z hôr zostupujú,
 
mudrci z palácov sa ponáhľajú,
 
dieťa chce obdarovať celý zbor.
 
 
Mudrci AUM, pastieri AMEN šepkajú,
 
do plášťa ich halí Anjel sveta a spieva:
 
"V Kristovi je všetko bytie".
 
 
To je taká úžasná udalosť, keď tá Nathánska duša zostúpi z nebeských výšin a sa narodí v Betleheme v jaskyni. Podľa evangelistu Lukáša – to bola tak úžasná udalosť, pretože touto udalosťou, počína záchrana celého ľudstva. To ako anjel sveta. Anjel totiž môže mať éterické telo, teda fyzické telo nemá a s éterickým telom môže objať úplne zemeguľu.   Preto tam spomína hory, teda sever, východ a rozprestiera krídla. Tie krídla sú éterické telo, éterické sily. Aj v eurytmii, keď eurytmizujeme, naše éterické telo, aj keď nenarastie tak ako anjel, ale anjel môže obopínať celú zem svojim éterickým telom. To je tak ako keby človek si obrástol zem ako rastlinu. Anjel svojim éterickým telom obopína všetko.
 
 
 
 
 
 
Tak vtedy to bola taká udalosť nielen na zemi, ale aj na nebi. Celý anjelsky zbor sa zúčastnil pri týchto udalostiach. To si treba veľmi uvedomiť, lebo inak nebudeme môcť prežívať svätosť Vianoc, ktorá sa udiala pred 2000 rokmi – teda v začiatku nášho letopočtu. Celý rok sme sledovali rytmus zeme – pol rok od Michaela od Jána – ten nádych zeme až k Vianociam. V 13 nociach je zadržanie toho dychu, to duchovné pôsobenie počas tých 13 svätých nocí je tak úžasné – celá duchovnosť počas tých 13 nocí spočíva vo vedomí človeka. Je to chvíľa zadržania, je tam určitý moment a to existuje. A vtedy aj v nás pôsobia všetky duchovné sily. Máte meditáciu, kde je napísané, že všetka duchovná sila vchádza dychom do mňa, spočíva v nás. Je to moment, keď človek zadrží dych a teraz ten výdych – teraz všetko dobré zo mňa vychádza, čoho som ja schopný ako človek. Vidíte, že aj každým dychom, nádych a výdych. Všetky duchovné sily vchádzajú do nás. Aj keď si neuvedomujeme - zostáva všetko v nás a pri Michaelskom zasvätení si to už musíme uvedomiť. Ak chceme nastúpiť na cestu vývoja, evolučného vývoja a človek potom skutočne chce dosiahnuť ten vývoj až ako 10 hierarchia. Potom človek, keď vydýchne, všetko to, čo sme prijímali z tých duchovných oblastí, čo vo mne spôsobilo, tu v tej svätyni spolu s Kristom od Mystéria Golgoty. Odvtedy je možné to nájsť – keď si to neuvedomuje človek, tak toho Krista nenájde. Človek si musí uvedomiť v tej svätyni, musí si uvedomiť toho Krista – od mystéria Golgoty je tá možnosť. A teraz všetky tieto duchovné dary, ktoré človek prijal začínajú pôsobiť a pretvárajú ten duchovný impulz, pretvárajú človeka a teraz to môžem duchovne odovzdať okoliu, celému ľudstvu - okoliu, príbuzným, na pracovisku aj našej zemeguli – proste vychádza zo mňa všetko dobré, čoho len človek je schopný – teda to musí aj vychádzať. Nie že, videli by ste už niekoho, kto by sa len nadýchol a už nie je výdych. To by nežil ten človek, ani duchovne. To nás udrží – celý nádych – t.j. duchovných síl a výdych, v ktorom sa opäť spojíme s duchovným svetom. S tým duchovným svetom, s tými schopnosťami, so všetkými myšlienkami univerza, ale keď sa to preplnilo tu vo svätyni našej a oplodnilo tak, že individuálne sme obohatení našimi schopnosťami, vydýchneme, posielame hore pre duchovný svet. Duchovný svet to potrebuje, pretože ako som hovorila, to celá práca duchovných hierarchií – oni pracujú v nás. Majú tiež úlohu. Teraz pôsobia na nás, my preberáme tú duchovnosť a obohatíme s našou individualitou – každý človek inak podľa svojho ja a podľa schopností. To čo ako pôsobíme tu v okolí – to je dar tých duchovných bytostí – na základe toho sa môžu potom oni ďalej vyvíjať. Oni tiež sa vyvíjajú. Ten anjel sa vyvíja – na základe toho, ako my vydýchneme a akú duchovnosť my vydýchneme.
 
 
 
 
Každý jednotlivec, každý má svojho anjela – lebo inak by sme nevedeli ani jednu vetu povedať, ani jednu myšlienku by sme nemohli myslieť. Jedine hovoriť a myslieť môžeme s našim anjelom. A podľa toho, ako tie duchovné myšlienky prepracovávame individuálne a vraciame späť – podľa toho rastie aj náš anjel. Anjel pomáha nám, a my by sme mali anjelovi a nielen jemu ale všetkým hierarchiám poslať ako dar, ako vďaku, tie človekom obohatené myšlienky – každý podľa svojich schopností a podľa toho na akom vývojovom stupni je.
 
Často hovoríme, že zem je ako živá bytosť a my hovoríme, že prežívame život zeme. A zem takisto od slnovratu od júna až k Vianociam vykoná ten nádych a od Epifania ako sme povedali 13 nocí – tá chvíľočka zadržania ako spomínanie, v nás počas tých 13 nocí pôsobia tie duchovné sily svetov, pretvára nás úplne každý rok na vyššom stupni – mal by človek každý rok. Potom od 6.1 – výdych až k júnu. To si treba uvedomiť – my konáme 18x za minútu a zem v tom zemskom rytme v tom kolobehu, vykoná  2x ten vdych a druhý polrok ten výdych. Takže vidíte človek ako sa emancipoval, veľmi sa emancipoval. Keď sme na Saturne boli ako ten duchovný zárodok, ako taká bublina – tepelný éter – všetci aj zvieratá, rastliny minerálie, celé ľudstvo. A od tej doby už tri - štyri  metamorfózy – časom sme sa emancipovali. Predtým bolo všetko spolu – ten celý rytmus. Ako sme sa emancipovali, to je ten tiež meditačný postup a kto má duchovnú predstavu, morálnu, čistú jasnú, tak si vie uvedomiť a predstaviť ako ľudstvo sa bude stále viac emancipovať – pôjde vlastnou duchovnou cestou, bude sa stále viac zdokonaľovať. Teraz sme v tom piatom kultúrnom období a v šiestom a siedmom až do konca sveta. Na konci sveta tá veľká Pralája – opakovanie a potom prechod do Jupiterského stavu. Predstavte si v akom sme teraz stave, ako sa musíme namáhať – všetko do seba naliať. Za pár 1000 rokov bude človek na vyššom stupni – ešte viac sa emancipujeme. To je prvá meditačná myšlienka na Vianoce . ten vdych a výdych a na tom si môžeme uvedomiť, ako sme sa od toho prapôvodu vzdialili a emancipovali. Stále sa viac ľudský rod vyvíja. Zem teraz vdýchne naspäť všetky tie elementárne bytosti, ktoré od 6.1 pomaličky vychádzajú do prírody prv a potom viac a viac až k výšinám. Nachádzajú sa potom všade v oblakoch, vode, vo vzduchu. Prebrali sme hmyz, zvieratá, všetky tieto ríše, keď aj nie všetky, ale tých reprezentantov. A tie štyri elementárne bytosti ako vystupujú a pôsobia v prírode. Sú skoro viditeľné, aj som ešte nepočula takého človeka, ktorý by tvrdil, že na jar nepocíti, že to žije.
 
 
 
 
Keď chodíte na jar, tá zem, skúste na jar si sadnúť na zem a nechajte na seba pôsobiť – to pocítite, veľmi jasne – kto je citlivý človek. Úplne cítite, že zem žije, cítite vchádzať cez celé telo človeka, tie éterické bytosti, tie éterické sily. Všetko je vonku v prírode, ten božský svet odzrkadlí seba v prírode. Božský svet – a tí najvyšší, tie elementárne bytosti sa odzrkadlia v prírode. Človek to vníma a nadobudne také prírodné vedomie. Naše myšlienky v tomto období, v lete neudržíte tie vaše myšlienky letia – letia von. Tie elementárne bytosti akoby chytili vaše myšlienky a nesú ich von do týchto vyšších sfér. Kto sa tak kochá v prírode a so všetkým zmyslami vníma – áno božský svet je vtedy v prírode, seba odzrkadľuje. Božský svet sa činí v prírode a my to môžeme vnímať. To sa stáva v tom prvom polroku. Vnímame prírodné vedomie, božský svet a jeho tvorbu očami. Od Michaela počnúc až k Vianociam, keď je ten nádych naspäť, prijme tie éterické, elementárne bytosti. Keď božský svet odzrkadlí seba v tej prírode to je priamo hmatateľné – priamo tam sú tie božské bytosti. Tie elementárne bytosti vnímajú najvyššie zákonitosti duchovného sveta až k stáliciam. Základ sveta je v stáliciach a tie elementárne bytosti vnímajú tú hudbu sfér. Tá hudba sfér, ak si pamätáte to je rozhovor medzi stálicami a pre našu slnečnú sústavu je reprezentovaná Svätým duchom. Pre nás tú Otcovu sféru stálic reprezentuje Zverokruh, teda rozhovor, tá duchovná hudba – v tom Zverokruhom a slnkom a siedmymi planétami toho ducha sfér. A tieto elementárne bytosti to všetko vnímajú. Naše myšlienky tie elementárne bytosti vynesú von, my sme tiež vonku. V lete človek celkom inak aj študuje, inak sa cíti ako v zime, keď si sadnete a pri tej lampe študujete. Alebo v lete, keď idete von do prírody – celkom ináč prežívate božstvo. To je preto, že aj my sme vonku v tých božských sférach a vnímame takisto vnímame tú sféru. Lenže človek je tak hmotne viazaný, viazaný na hmotu, tie myšlienky sa stávajú abstraktnými, nedovolíme tie svetové myšlienky, nedovolíme aby to išlo sem do tej našej svätyne. Aby sa spojil s duchovnými silami a s Kristovými silami a s jeho impulzom, aby sme prijali Michaelove sily. Nedovolíme, aby to. Necháme dlieť tie myšlienky v tejto svetovej sfére. Slnko so siedmymi planétami a Zverokruh – tú hudbu my takisto vnímame a nedovolíme, aby naše srdce tú svätyňu si vedelo uvedomiť. To všetko nosíme v podvedomí. Tak ako od Saturnu počnúc, všetko nosíme, všade sme boli, všetko sme prežili aj sa vyvíjali, aj sa vyvíjame. Necháme všetko umŕtviť a si neuvedomujeme, ale teraz už konečne, teraz to nové zasvätenie, ten Michaelský prúd, kde Michael priamo dáva človeku silu, aby sme si to mohli uvedomiť z toho podvedomia.
 
 
To všetko neexistuje, aby človek to nenosil v sebe. Všetko nosí v sebe, od Saturnu to nosí v sebe, celý vývoj, celé myšlienky svetové. Všetko nosíme v sebe, ale necháme umŕtviť. A štúdiom pomaly už teraz to nové zasvätenie, vynesieme von do vedomia, duša vedomá si to uvedomuje. To je ako to nové zasvätenie, inak by sme neuchopili správne prechod do Jupitera. A ja myslím, že každý chce, aby ten Jupiterský stav bol správny. A teraz musíme, keď vdýchne zem celý ten elementárny svet až do seba do zeme. Vonku už nevidíte, Ahriman preto môže pristúpiť k človeku – tak ľahko. Pozri sa von - Všetko je mŕtve existuje len smrť, never na žiadny duchovný pôvod a never, že duchovný svet pôsobí v prírode a pôsobí v tebe. Pozri všetko je mineralizujúce, všade pôsobí len smrť.
 
 
 
A ako som minule spomínala, počas tých 4 adventných týždňov začína to v človeku v ňom pôsobiť. Nevie o tom, každý myslí si, že ja som dobrý človek, statočný, ešte aj cvičím tie duševné cnosti a ako by ku mne pristúpil Ahriman. Ako? My si to neuvedomujeme. Lebo pôsobí až k Vianociam, my si to neuvedomujeme. Nie je taký človek, na ktorého nepôsobí. Každý to musí cítiť. Ahriman je veľká hierarchická moc. A človek, keď veľmi silne vedome si uvedomí, že toto tu musíme v tomto polroku uvedomiť, aby na mňa nepôsobili umŕtvujúco tie podzimné znaky smrti v prírode, aby to neubíjalo moju dušu. Aby som to vnímala tak, že tieto elementárne bytosti sa sťahujú teraz do zeme a nevnímam ich a preto je vonkajšia príroda taká umŕtvená. My si to musíme uvedomiť a keď si to uvedomujem, tak nepôsobí tak Ahriman umŕtvujúco. Akonáhle na to poukážem, začínam mať tú náladu, že všetko je také beznádejné, také mŕtve a poukážem na to, že nie je toho človeka, na ktorého by nepôsobil. Aj Krista pokúšali aj Lucifer aj Ahriman – priamo toho Boha, ktorý zostúpil – akonáhle Kristus sa ocitol vo fyzickom tele – hneď pristúpili. Nemyslite si, že človek nie je výnimka. Akonáhle si to uvedomím a poukážem na to – tak vtedy odstúpi. To je duchovný zákon. V duchovnom svete sú také prísne zákony, tam neexistuje, aby sa to premenilo. Akonáhle poukážem na to, že tieto nálady, to sú Ahrimanské a ja tie štyri týždne si uvedomím tak, ako je v tých zasväteniach spravodlivosť a rovnováha, odvaha v myslení, cítení a vôli a štvrtý týždeň – teda ako múdrosť ten posledný týždeň, keď si človek uvedomí, že prichádza doba, kde môže človek nadobudnúť to vyššie ja. Keď si to uvedomí, to si stačí len uvedomiť, to netreba hodinu sedieť nad tým. Stačí to, všetci ste si zapísali tie štyri cnosti a máte to aj v knihách. Keď si to uvedomíte, poukážete na tieto ahrimanské mocnosti a vplyvy. Vtedy na vás tak nepôsobí a pôsobí správne. Bude to úplne správne očakávanie Vianoc. A Lucifer zase pôsobí tak v tejto dobe, že dáva človeku falošnú ilúziu – začína pôsobiť fantázia a pôsobí tak, že človek vysychá pod vplyvom úplne klamlivým. Lucifer chce utiahnuť človeka. Ty neočakávaj Vianoce týmto spôsobom – „Ty neočakávaj, že duchovnosť príde až sem na zem. Duchovnosť je len hore. Duchovnosť je v tebe len vtedy keď sebecky nasávaš do seba všetko to svetlo, duchovné svetlo a ty si musíš myslieť, že si už vo výšinách. Ty nie si taký človek, ktorý tu má bojovať, ty si už ten vyšší. Úplne falošná ilúzia, človek musí skutočne ešte dlho bojovať až do konca sveta cez všetky kultúrne obdobia až Lucifer tie falošné ilúzie, že si už vo výške to prináša na človeka. Ahriman umŕtvuje celú tú prírodu. Nájdete to v Steinerových knihách dosť roztrúsené, tie myšlienky nie sú dosť spolu.
 
Teraz, čo sa odohráva v zemi. Elementárne bytosti to letné pôsobenie slnka prinášajú sem do zeme, vo forme semien. Semená nesú v sebe to letné slnko, a tie kvety nesú v sebe nielen to fyzické teplo slnka, ale aj astralitu duchovného sveta. Hovorili sme predtým, že pôsobia elementárne bytosti ohňa, elementárne bytosti tepla a svetla. Pôsobia keď okolo kvetu nanášajú ten svoj vplyv a to je to astrálne svetlo nie je to len to fyzické svetlo slnka, ale aj duševné astrálne svetlo. Toto všetko sa potom uzavrie do semien. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť. V tých semenách to letné slnko sa dostane do zeme a teraz zem to letné slnko pomocou týchto semien – aj kryštály alebo úplná amorfná drť, nerastná – všetko má určitú štruktúru. Do tej štruktúry je tiež vnesená, alebo obsahuje zákonitosti Zverokruhu teda stálic aj slnka aj planét. Podľa tohto spolupôsobenia sa vytvára aj štruktúra nerastu, teda aj kamene sú celkom inak v zime, ako keď na jar začína z neho ten kysličník vystupovať z neho. V tej zemi všetko vnútri žije. To je ako meditačná myšlienka. Keby sme si to neuvedomili, tak Vianoce nemôžeme prežiť v tom pravom slova zmysle ani tých 13 svätých nocí. Teraz sme si uvedomili, že žijeme v tom veľkom rytme zeme. Teraz si uvedomme, keď si človek chce uvedomiť ten božský život, ktorý žil od Saturnu počnúc. Ten Božský život súvisí so Zverokruhom, s tými 12 hviezdnymi silami. Pretože počas celého stvorenia sa vytváral Zverokruh. Už na Saturne exitoval. Tie duchovné bytosti, ktoré tu boli na Zverokruhu - sami sa vyvíjali. Ten Zverokruh sa vytváral pre nás, pre tú slnečnú sústavu. Teda keď si človek sadne pred Veľkou nocou alebo aj na Vianoce a spomína si na ten Božský život, má k tomu úctu. Vtedy si musí uvedomiť silu tých 12 hviezdnych obrazov. A to je pri týchto 13 svätých nociach. To narodenie Ježiša Nazaretského, Adam Kadmon – treba si prečítať Od Ježiša ku Kristovi aspoň od polovičky, aby ste pochopili ten Božský život Adama Kadmona, Adama nebeského. Ktorý sa spomína v tých prednáškach ako Nathánska duša. Potom Adam Kadmon, tá Nathánska duša sa vtelí do Ježiša nazaretského sa vtelí v Betleheme do Ježiša nazaretského a betlehemský Ježiš podľa Lukáša. Sa úplne prvý raz vtelí do zemského bytia. Je z rodu kráľa Dávida. David má dvoch synov Šalamúna a Nathánska duša to je ako kňažská vetva. Teda jeden syn ako kráľovská línia a Náthanská línia ako kňažská línia – teda podľa Lukáša. Ježiš, ktorý sa narodil tej panne Márii – to je tá vetva nathánska, kňažská. To budeme stále hovoriť ako Nathánska duša. Na žačiatku keď spomíname tú rajskú udalosť, keď kadmon padá do toho hriešneho hmotného sveta. Tak ten Adama Kadmon, teda Adam nebeský, aby sme pochopili ten pôvod tej Nathánskej duše. Nabudúce si spomíname na Aadama a Evu ten Božský pôvod človeka, keď ešte Adam Kadmon pred pádom do hriechu boli spolu. To znamená ako duša ľudstva ako pôvodný božský stav ľudstva a predtým než Lucifer zvádza Adama a Evu a jedia z ovocia poznania – Božský svet to predvída. Tí, ktorí majú ten správny vývoj ľudstva, že ľudstvo bude vyňaté z toho rajského božského života a vtedy tú najdokonalejšiu bytosť Adama Kadmona – Adama Kadmon je vyňatý z toho všeobecného vývoja, ktorý reprezentuje Adam, ktorý klesá dolu do zemského vývoja.
  
 
Ale tá Nathánska duša je úplne ochránená od pádu do hriechu a Michael ako slnečná bytosť vtedy pôsobí tak, aby v tej Nathánskej duši to pôsobenie Lucifera, aby od neho bola zachránená. A tá Nathánska duša je zachránená a držaná v tej materskej lóži slnka a potom odtiaľ vykoná tie tri nadzemské činy obete a potom ako štvrtá najťažšia obeť, keď stúpa k zemi, najprv ako archanjelska bytosť v tej sfére slnka, v tej sfére zverokruhu a potom klesá ďalej ako anjelska bytosť vo sfére mesiaca – vytvára tú tretiu obeť a potom v Betleheme sa inkarnuje do fyzického tela a stáva sa človekom. Pochopíte teraz, tá Božská bytosť, ktorá má úplne božský život hore, tak ako aj my všetci pred pádom do hriechu. Preto hovorí Rudolf Steiner, že Nathánska duša – to je sesterská duša ľudstva. Boli sme tam všade od Saturnu počnúc spolu. Tak ako Nathánska duša ten nebeský Adam Kadmon – postupne pre ľudstvo padá až k zemi a zostupuje do hmoty a teraz kresťanská filozofia hovorí o páde do hriechu a Adam Kadmon tá Náthanská duša v Nazarete, ten je z toho vyňatý úplne. Takže prosím Vás počas tých, nehnevajte sa, prosím, keď ja prednášam, tak nečítajte knihu, na to máte čas – mňa to neurazí, mňa skutočne nie, ale ja len ľutujem, že tie myšlienky sa nedostanú k vám a počas tých 13 nocí, čo budete meditovať. Lebo máte toľko času a môžete tie dlhé dni prežívať. Mňa to neurazí, ja som tu pre to, aby som prednášala, aby som pomáhala a plnila svoju úlohu. Ale je mi ľúto, človek spomína na ten Božský život, keď si máme uvedomiť tú úžasnú pravdu, že tá Nathánska duša v nebeských sférach je sesterskou dušou našou. Takéto úžasné pravdy, to nenájdete v každej knihe. Rudolf Steiner hovorí tú veľkú veľmi svätú pravdu. To je skutočnosť, to nie je nadnesené. Boli sme tam celé ľudstvo áno boli sme. Je to naša sesterská duša Adam Kadmon - Adam nebeský – ten ktorý klesá k zemi. Adamovi určitá časť tej duše bola vyňatá. Celé ľudstvo na začiatku, duchovná podstata, duchovná éterická, tepelný éter, v tom je základ všetkého – základ toho, že máme dušu pocitovú, rozumovú aj vedomú. Všetko ten základ tam bol a z toho sa potom všetko vyčlení a organizuje, takže to nie je nadnesené a na Vianoce si to treba uvedomiť, že tá Nathánska duša je sesterská duša ľudstva. A je to správne, keď kresťan má v tej duši to Jezuliatko, tu v jasličkách taký úžasný vrelý pocit. Áno zostúpi tá sesterská duša ľudstva a my máme ten vrelý pocit. Ježiš Nazaretský. Tá Nathánska duša, nemohla zostúpiť ako hotový človek. Takisto musel mať stavy detské a takisto sa musel vyvíjať. Aby sa vyvíjalo fyzické, éterické telo, astrálne telo a ja. A to má svoje obdobie, tá bytosť zostúpi do fyzických pomerov, do fyzického tela. Najprv archanjel, potom anjel a teraz berie na seba podobu človeka. To si treba tento celý veľký postup uvedomiť na Vianoce. A je to správne tá veľká láska k tomuto dieťatku.
 
 
 
 
A evanjeliá – raz bola taká otázka, prečo evanjeliá, že V betleheme narodil sa Kristus pán. Toto treba veľmi duchovne prežívať. Aj piesne hovoria, že narodil sa Kristus pán – veseľme sa. Stále sa traduje aj pastieri hovoria – Spasiteľ sa narodil a utekajú tam. Snažili sme sa skutočne tými pravými duchovnými myšlienkami sledovať ten božský život. A tí, ktorí tu minule neboli, pre nich je to trošku ťažké. Tie tri obete Ježiša Nazaretského – stáva sa Kristoforom, nositeľom Kristových síl. Tri krát v nadzemských oblastiach a štvrtý raz zostúpi už do fyzických pomerov do tela a keď má 33 rokov, príde do Jordánu a prijme Krista Boha, ktoré nesie v sebe celé makrokozmické sily Jástva. Ten Boh priamo, ako ten princíp Ducha, zostúpi pri Jordáne na Ježiša nazaretského. Keď sa stále spomínajú tie tri obete v tých nadzmyslových oblastiach, vždy sa odohrajú s Kristovými silami. Ježiš Nathánsky nesie v sebe ten praobraz, tú čistú astralitu, ktorú Lucifer neinfikoval, nepoškodil tú astralitu. Nesie v sebe, je ako obraz v duchovných sférach, ale vždy spolupôsobí s Kristovými silami. A teraz, keď zostúpi ako Nathánska duša, nie ako anjel, ale ako človek – prvý raz sa vtelí do tej Nathánskej línie kráľovského rodu. Vtedy tiež pôsobí Kristova sila. Tým pádom tri predošlé stále Náthanská duša a Kristus v tých nebeských sférach boli stále spolu. Tak ako my máme to vyššie ja. Nepočuli ste, že by normálny človek nemal to Jástvo, to vedomie. Máme to Jástvo, to vyššie Ja nad nami, Kristova sila. Ešte aj my máme tú Kristovu silu, to vyššie Ja, aj keď nevieme s tým žiť v tom vyššom ja, lebo to predpokladá to imaginatívne, inšpiratívne intuitívne zasvätenie, aby sme už žili v tom ja. Ale máme, môže nastať hocikedy chvíľa a my žijeme v tom vyššom Ja. Teda ešte aj človek má to svoje vyššie Ja. Pochopíte, že aj Náthanská duša stále mala to vyššie Ja z Kristových síl. Tak, keď zostúpi ... Je to veľmi správne, keď zasvätenci to vnímali, že narodil sa Kristus pán, pretože aj vtedy pôsobil. Tak ako my máme tu, že tu žiari na nás to vyššie Ja. Takisto Kristova sila, len pri Jordáne zostúpi, ale pôsobí cez Ja. Tak ako hovorím, bez Ja neexistuje človek. Nathánska duša neexistovala bez Kristových síl. Takže pochopíte teraz, ako sme vtedy to potom už nerozvíjali– to je veľmi dôležité. Všetko je možné duchovnou vedou vysvetliť, každú vetu, každý výraz v evanjeliách. Treba len čakať, aby človek len našiel tú myšlienku alebo odpoveď v tých prednáškach a vnímal, ale vždy nájde tú odpoveď. lebo treba chvíľu čakať na určité odpovede.
 
Teraz sme sa dostali k tým 13 nociam, aby sme pochopili, čo treba vtedy meditovať a čo vlastne zostúpi počas tých 13 nocí. A 24.12 na Adama a Evy máme ten rajský pobyt ľudstva a tam sa hovorí o Adamovi aj Eve pred pádom, že môžete jesť zo stromu života, ale nemôžete jesť so stromu poznania.

 
 
Strom života súvisí s éterickým telom a strom poznania s astrálnym. Astrálne telo bolo Luciferom infikované a Lucifer vynesie človeka alebo vyhodí alebo vzdiali od rajského pobytu. Človek sa musí vzdialiť, pretože chce poznať, keby ostal v duchovnom svete ako ani nie anjelska bytosť. Lebo Adam a Eva nie sú ešte fyzické bytosti, ale ani nie sú v anjelskom stave. Boli to také duchovné bytosti medzi ostatnými hierarchiami. Nespolupôsobili, pôsobili na nich duchovné hierarchie a vytvárali ich vývoj a boli by ich už aj ďalej ale Lucifer príde a infikuje človeka. A hovorí, chcete byť tak múdry ako Bohovia a teda Adam a Eva zje zo stromu poznania. To znamená, že užívajú plody poznania teda dostanú sa von zo sféry rajskej. Von z toho rajského božského. Dostanú sa až na úplný okraj a tam sa vytvárajú pre nich Lucifer a Ahriman ten hmotný svet a nakoniec aj Adam a Eva sú tam so svojim fyzickým telom. Tak to je ten strom poznania, Lucifer dáva pocity egoitu, cítenie seba. Egoizmus poznáme, ale egoita to je cítenie seba. To znamená, že človek dostáva zemské ľudské ja. Nie to vyššie ja. Lucifer daruje človeku ľudské ja každodenné ja, že cítime seba, teraz už nie ako tá bublina, čo sme hovorili na starom Saturne a na starom Slnku sa začína rozdeľovať a určité také časti človeka začínajú žiť. A na starom Mesiaci už sa preduševní, takže Lucifer môže aj pristúpiť, lebo človek začína mať tú dušu. Ale teraz tým pádom, že sa dostáva do hmotných pomerov. V Akaša kronike je krásne napísané ako anjelske bytosti pomáhajú, ako zostupuje človek do toho fyzického bytia, ale tým pádom, že dostáva to svoje ľudské Ja sa dostáva do pozemských hmotných pomerov.
 
Lucifer dáva tú egoitu. To cítenie seba, začíname cítiť seba. Nie ešte individuálne. To vyššie Ja človeka dostane človek až pri Golgote, keď Kristus prinesie ho dole človeku. To vyššie Ja  implantuje do Ježiša Nazaretského a od tej doby potom sa stáva vlastnosťou celého ľudstva. Ale Lucifer dáva to ľudské Ja, každodenné Ja – egoitu, cítenie seba – individuálne a od vtedy začína človek ten svoj vývoj.
  
 
Takto deň Adama a Evy – to je ten deň, keď spomíname na tú udalosť a teraz keď hovorili Adamovi a Eve, že zo stromu života nesmiete jesť. Strom života znamená éterické telo. A preto tá bytosť Adam Kadmon, tá Náthanská duša, bola vyňatá z toho celého vývoja, pretože Lucifer, by bol infikoval aj éterické telo človeka, to životné telo človeka by bol infikoval. Teraz pochoipíte, prečo bolo treba, aby ani astrálne telo ale ani éterické telo nebolo infikované. Pretože človek by už nebol schopný vývoja. Lebo potrebujeme mať v sebe - ten pentagram, to je ten éterický obraz, ten praobraz - ten čistý praobraz ľudstva. Človek musel zachovať ten čistý praobraz éterického tela. To mohol zachovať vtedy, keď Adama Kadmon tú Nathánsku dušu, vybrali a držali v tej materskej lóži Slnka. Takže to éterické telo bolo zachránené. Takže teraz pochopíte, prečo teraz z toho stromu života nesmiete jesť. Pretože, keby boli jedli z toho stromu života, tak ten Lucifer im infikuje aj éterické telo. Zatiaľ len Lucifer infikoval len to astrálne telo, len tú egoitu, ale nie to éterické telo. Éterické telo bolo zachránené – ten praobraz, tá prasila éterického tela - preto sa hovorí, že Náthanská duša, nesie ten praobraz éterického tela. Zachráni to celé ľudstvo.
 
 
Teraz taká spomienka na Adama a Evu a potom na druhý deň, teda 25.12 vtedy slávime zostup Náthanskej duše, toho budúceho Ježiša Nazaretského, ktorý sa narodí v Betleheme tej Panne Márii. Od Panny, ktorá nikdy predtým nebola inkarnovaná, nenesie žiadnu karmickú vinu. Lucifer žiadne vplyvy - nikdy nemohol v tých nebeských sférach sa dotknúť tej Lukášovej Márie. Od Ježiša ku Kristu – v tej knihe máte tam všetko - odpolovičky aspoň, vysvetlené. Aj nebeský pôvod Adama Kadmona a nebeský pôvod tej Panny – tej Lukášovej Márie, ktorá nikdy nebola inkarnovaná.
 
 
 
 
Nikdy žiadne Luciferské sily nepôsobili na ňu, nemohli pôsobiť. Tak ako tiež Michael dával, teda ochraňoval aj tú Pannu aj Náthanskú dušu v tých sférach. Bolo to potrebné, samozrejme bolo to potrebné, tie schránky človeka museli byť božské. Lebo ako by mohol Boh pri Jordáne zostúpiť nie do tých božských schránok? To muselo byť zachované, to muselo byť božské - tie schrány, čisté. Tak ako my – neexistuje, aby človek, ktorý už veľakrát sa inkarnoval a úplne je prepadnutý do hmoty, do hmotného bytia, ten nemôže ani čo len prijať. Bez prípravy to nie je možné prijať to vyššie Ja ani u človeka. Ani len to jediné Ja nemôžeme prijať bez prípravy. Vidíte, keď ste prečítali pozorne Poznávanie vyšších svetov - viete ako tam vystúpi to naše niššie Ja. Ten malý strážca prahu, to naše nižšie Ja – teraz vidíte to naše nižšie Ja, čo tu používate, čo nám Lucifer dal, cez toho Adama a Evu. To sebecké cítenie, že Ja som ja – teba do toho nič. Cítenie seba, tú individualitu, to pôsobenie každodenného ľudského Ja. A to vyššie Ja, prečítajte si poslednú kapitolu Poznávanie vyšších svetov – Veľký strážca prahu – to si prečítajte. To vyššie ja – to prichádza k vám Kristus, úplne Kristove sily prichádzajú k Vám. Najprv musíte prežiť to naše nižšie ja– toho malého strážcu prahu. To naše nižšie Ja sa postaví pred nás a teraz musíme vidieť čo sme. A povie, a pokiaľ si nie prichystaný vstúpiť do vyšších oblastí a vnímať tú pravú silu Krista – tak dovtedy sa nepohneš. Pretože rozdrtia tie mohutné sily bez prípravy, keby chcel vstúpiť predsa a nejako chcel obísť toho malého strážcu. Moje ľudské Ja od toho Adama a Evy ja nechcem vidieť, nejako by sa chcel spôsobom sa dostať k tomu vyššiemu Ja, že denne cvičí a čistí to denné ľudské ja, to Luciferove ľudské ja.  Bez toho by ho duchovné mocnosti rozdrtili, nie naschvál, ale je to úžasná mohutná sila. By rozdrtili, človek by bol pomätení – áno stal by sa pomätením. Preto to naše nižšie ja nám hovorí – ešte nie si pripravený, ešte sa musíš čistiť. Existuje 12 cností na Zverokruhu. Najprv treba čistiť cez advent tie štyri, potom cez rok celých dvanásť cností, až potom, keď už vidíš a vnímaš, že ten malý strážca prahu - to tvoje nižšie Ja je už vyčistené alebo aspoň čiastočne čisté. Už máš takú tú odvahu, že sa už nebojíš tých duchovných mocností, vtedy môžeš stúpať ďalej. Pochopíte prečo musela byť tá Panna, prvý raz zostúpi, musí mať božský pôvod a Náthanská duša, to už teraz vieme, že má naozaj božský pôvod až v archanjelskej sfére a potom sa obetuje a stane sa človekom v Betleheme v jasličkách. Treba si so skutočnou láskou na Vianoce si uvedomiť aká je to úžasná udalosť. Z tých vyšších sfér, ktorý nikdy nebol inkarnovaný, táto duša nebola nikdy na zemi, žije v archanjelských sférach a stále pôsobí pre vývoj ľudstva a teraz sa obetuje a ako človek sa tu narodí v Betleheme. Do akých pomerov to poznáte – to vôbec, to celé pôsobenie Ježiša Krista počas tých troch rokov v tých najchudobnejších oblastiach za najchudobnejších pomerov. Kto pôjde do Svätej zeme a uvidí tie miesta, ešte tam sú tie pôvodné malé izbietky, tie kumbálky, kde Kristus robil tie zázraky. Je to úžasné, v tej najchudobnejšej časti a za najchudobnejších pomerov. Toto aj Nathánska duša – prijme to – nielen že ako archanjelská bytosť vstúpi a stane sa človekom , ale do akých pomerov? Medzi tými najchudobnejšími a prináša potom pri Golgote tú najstrašnejšiu obetu, najstrašnejšiu smrť.
 
 
Tieto bytosti musia byť tak dokonalé, aby toho Krista, ktorý nesie v sebe – t.j. všetku silu tých 12 hviezdnych obrazov - tých 12 Ja. To si treba uvedomiť, že tieto bytosti naozaj museli byť duchovné, lebo inak by to neboli mohli niesť. To je ako toho 25.12. To treba takto spomenúť, na začiatku som hovorila, treba si spomenúť na ten náš Božský pôvod. Rosikruciánska meditácia, alebo ten princíp môžem povedať. Christian Rosenkreutz, ktorý v 13.storočí založil ten veľmi veľmi duchovný rád. To je ako začiatok tej antropozofie, ale úplne utajené. To ľudstvo to nemohlo ešte vôbec vnímať. Tí, ktorí vnímali ten Božský pôvod a mali tú meditáciu – Ex deo nascimur – Z ducha sme sa narodili. Teda ľudstvo má ten Božský pôvod a to si treba toho 25.decembra uvedomiť ten Božský pôvod – Ex deo nascimur. Lebo ten skutočne existuje ten Božský pôvod. Teraz počas tých 12 svätých nocí treba si uvedomiť, že ako slnko cez rok. Počítajme od marca od jari – teraz prechádza celým Zverokruhom. Slnko neprechádza, ale ten aspekt. My poznáme a vnímame to pôsobenie. Takže prechádza cez celý rok hviezdnymi oblasťami. My to vidíme z takého aspektu, že to slnko pôsobí vždy z inej hviezdnej oblasti. Lebo vieme, že slnko prechádza eklipticky takto ako sa to hovorí Platónsky rok 25920 rokov. Prejde skutočne slnko (Slnko je stálica) 25920 rokov to je ten Platónsky rok, to sa vždy hovorilo – V Makrokozmos a mikrokozmos – tam to máte veľmi presne opísané. A teraz sme v znamení Ryby a pomaličky už vchádzame do Vodnára a predtým sme boli v znamení Barana, Býka atď. Keď sa slnko sa pohne za 2160 rokov, vtedy prechádza. To nie je len antropozofický poznatok, ale je to aj astronomický poznatok. To je prijaté aj normálne vonkajšou vedou, že ten celý platónsky rok a za tých 2160 rokov, že prejde jedno znamenie. Celý rok my vnímame z určitého aspektu pôsobenie. Prechádza ten aspekt, to pôsobenie celým Zverokruhom a to spomína veľmi starostlivo cez štruktúru nerastov, cez všetky štyri sféry elementárnych bytostí, zem spomína celý ten rytmus, ako slnko pôsobí vždy z iného aspektu.
 
 
A to máme tiež počas tých 13 nocí si to máme uvedomiť. Prečo: Lebo to sú dni tých božských hierarchií a to súvisí v nás, my to prežívame. Inak to prežívame na jar, inak v zime pôsobenie týchto hierarchií. Počas tých 13 hviezdnych nocí si to máme uvedomiť. A aj to si treba uvedomiť, že v týchto sférach zverokruhu tam sa preduševnila Nathánska duša, aby mohla prijať toto pôsobenie Krista, priamo v Nazarethe. Teda aj to si treba uvedomiť 25. sa narodí tá náthanská duša. 24. – Adam a Evy –už sme povedali, čo to je – netreba spomínať - strom života, strom poznania, padnutie do hriechu Adama a Evy. 25 si treba uvedomiť, že zostúpi tá anjelska, archanjelska bytosť až stane sa človekom. Predtým ako je tá Náthanská duša preduchovnená na Zverokruhu tiež tými dvanástimi Ja. Natoľko, že tá Nathánska duša nesie to vyššie Ja človeka. Vtedy, keď bola v týchto sférach zadržaná. Niesla celé to pôsobenie tých 12 Ja. Teda tú vôľu mala tá Nathánska duša v sebe. Keď zostúpila, už sa stala človekom, ale vtedy prežívala všetkých tých dvanásť Ja. To všetko treba počas tých 12 svätých nocí si uvedomiť. Kristus predtým, než zostúpil dole, tak tiež prechádza cez všetkých 12 síl Zverokruhu a potom zostúpi v Jordáne do toho Ježiša Nazaretského. Teda tá nathánska duša ten rajský pobyt, ten božský život bol v poslednej časti lemurie – t.j. poslednej tretine Starého Mesiaca. Prakticky už len ako spomienka, nie už ako starý Mesiac, ale ako Pralája – v tom opakovaní. Hovorí sa tomu Lemuria máte to v tých knihách veľmi dobre opísané aj v Akaša kronike. Vtedy tá nathánska duša nesie v sebe celú silu Zverokruhu, tých 12 hierarchií, takže, keď tá nathánska duša, keď zostúpi. To Rafael veľmi duchovne vystihuje v tej Sixtínskej kaplnke tá madona s tou Nathánskou dušou. Vnímate ako tá nebeská bytosť akokeby len priletela. Úplne cítite, ako tá duchovná bytosť priletí do toho zemského bytia. Vtedy už stráca silu tých dvanástich Ja – lebo sa stáva človekom. Ale nesie v sebe ten Božský život, na ktorý máme spomínať, že my sa máme podobať tej Náthanskej duši, úplne sa máme stotožniť s tou Nathánskou dušou na konci vývoja, na konci zeme. Naša duša sa musí tak prečistiť, aby sme sa naozaj dostali k prijímaniu toho vyššieho ja. Tá Nathánska duša, keď zostúpi, nikdy predtým nebola v zemských pomeroch. Prvý raz zostúpi. A spomínate, že sa hovorí v Lukášovi v evanjeliách – nie múdrosť – ako Matúš opisuje v kráľovskej rodine v Šalamúnskej línii, toho Ježiša ako kráľa židovského – ako múdrosť, vystihuje múdrosť toho Ježiša Matúšovho. O tej Nathánskej duši stále sa hovorí ako o dobrom človeku, o nežnom o láskyplnej bytosti. Pretože prakticky táto bytosť akoby nemala to ja. Pretože my to naše Jástvo – my dostávame stále počas inkarnácie. To jedno Jástvo prechádza do druhej inkarnácie. To ako vlákno je spojené to naše Jástvo z jednej do druhej. Táto bytosť nemala žiadne inkarnácie. Zostúpi, ale nemôže zostúpiť s tým vyšším Ja. Zostúpi len akoby taká spomienková Ja. To nemá žiadne to ľudské Ja, ako to naše každodenné Ja – lebo nemá Luciferský vplyv, Luciferské Ja. Zostúpi – a to ako naraz Manas, Budhi, Atma – tie vlohy, zvlášť naraz ako duchovné ja Ešte skôr zostúpi ako duchovné Ja, ale to duchovné ja sa nevie do týchto pomerov sa ani nevie vôbec vpraviť, vôbec nevie prečo sa hádajú ľudia, prečo zabíjajú, prečo hrešia. Nič nevie pochopiť tá Nathánská duša, lebo ešte akoby mala to duchovné Ja, čo my až na Jupiteri dosiahneme. To nemá tú egoitu, to Luciferké Ja, to každodenné Ja, čo my máme, to nemá, lebo bola vyňatá tá duša z pôsobenia tej Egoity. Tak pochopíte, že tie evanjeliá, ten Lukášov Ježiš – tá múdrosť tam nie je spomínaná. Až keď má 12 rokov, tak to Zarathustrove Ja, to Matúšove, podľa Matúšovho evanjelia. Jeho Jastvo ako obeť, zarathustra svoje Ja obetuje pre tú nathánskú dušu. Tá Náthanská duša nemá inkarnáciu, prvý raz je tu. Tak je otvorená pre tú možnosť. A zarathustra ako jeden z tých najvyšších zasvätencov – už 5000 rokov pred Kristom – ten je zakladateľom tej Perzkej kultúry – už vtedy vníma Zarathustra Krista ako duchovnú bytosť – ako vládcu Slnka. Už vtedy vníma Zarathustrra – už vtedy je veľmi veľkým zasvätencom.
 
 
A ďalšími inkarnáciami – to máte od Rudolfa Steinera tá Michaelská imaginácia, nie od Zdenka Váňu – tam máte vysvetlené to Matúšove a Lukášove evanjelium. Prečítajte si to – je to veľmi ťažké, ale cez sviatky si to prečítajte. Keď tá Náthanská duša má 12 rokov – je v Jeruzaleme v kostole a Zarathustra obetuje to svoje Ja, ktoré už počas týchto prevtelení už nesie v sebe nesmiernu múdrosť. Zakladá vždy a vždy tie kultúry, už 5000 rokov pred Kristom a nesie ho nie anjel, ale archanjel. My máme toho anjela strážcu, ale ani to si neuvedomujeme. Zarathustra – na neho pôsobí až archanjel – Bodhisatva a takto je schopný vytvárať tie kultúrne epochy a kultúrne obdobia a toto múdre ja prechádza potom, keď Ježiš Nathánsky mal 12 rokov a odvtedy potom sledujete, že aj Mária aj Jozef sa čudujú, čo sa stalo, keď ho nájdu v kostole po troch dňoch. Treba si uvedomiť počas týchto 12 nocí celý ten vývoj tejto Nathánskej duše. Keby táto Náthanská duša by nebola zachránená tým Michaelom a nebola by držaná v tej slnečnej sfére, tej materskej lóže Slnka, ľudské éterické telo by nebolo zachránené. Kristus by nemohol pôsobiť cez Ježiša nazaretského v čistom éterickom tele. Pred udalosťami, pred Palestínskými udalosťami, pred Golgotou, to éterické telo človeka už tak bolo slabé pôsobením Ahrimana a Lucifera, že hrozilo, že to éterické telo už nebude schopné pochopiť vôbec tie mystériá, celú tú udalosť Golgaty, že nebude to už možné. Ľudstvu hrozilo, že tie éterické sily budú tak slabé a zničené. A vtedy Kristus môže oživiť cez tú Nathánsku dušu, cez čisté éterické telo Nathánskej duše, môže oživiť éterické sily celého ľudstva. To si treba tiež veľmi uvedomiť. Ešte raz 24.12 - rajské pomery. 25.12 to je to narodenie Lukášovho Ježiša. A počas týchto 12 svätých nocí. 13 noc je ako 6.januára, z 5.januára na 6. januára, To je ako trinásta noc. To vtedy slávime pokrstenie Ježiša Nazaretského v Jordáne, kde Kristus zostúpi na Ježiša Nathánskeho a otec hovorí – hovoria to zasvätenci: To je môj milovaný Syn, v ktorom sa chcem zjaviť.
 
 
 
To znamená, že Boh Otec svoje činy bude vykonávať cez syna Krista. Tak to je 6.1 ako narodenie Krista druhej osoby v Svätej Trojici. To boli tieto sväté noci. A teraz ešte R.Steiner píše takú meditáciu, kde to pôsobenie Nathánskej duše, kde môžeme spomínať na ten náš rajský život počas tých 12 nocí. Tu bude spomínaná stále tá spomienka – musíme si uvedomiť ten začiatok toho vývoja. Zachránenie tej Nathánskej duše a od Saturnu počnúc ako stále sa vyvíja s nami spolu a spomínať na ten prapôvod a na ten prazačiatok a uvedomiť si ten praobraz ten pravý éterický praobraz človeka, to je tá spomienka na ten Božský život, ktorý sme my všetci žili a ktorý božský život tá Nathánska duša iným spôsobom žila ako my. A tá Nathánska duša stále ešte zachováva tam v tých éterických sférach ten praobraz, lebo ten praobraz, tá éterická sila, to éterické telo, ten pentagram, ten kozmický praobraz človeka, to je tak mohutná sila, že ani celé sa neinkarnuje v Betleheme, zostáva veľká časť toho praobrazu, éterické sily tam – teda ten praobraz ten Kristus, tá Náthanská duša, stále tam žije a pôsobí aj tam, počas tej - pomocou týchto éterických síl, ktoré sa nemuseli inkarnovať.
 
 
 
 
Viete si predstaviť do jedného človeka nemusí sa inkarnovať celá makrokozmická sila z toho praobrazu. Takže stále to spomínať treba.
 
 
Na začiatku je spomienka
 
a spomienka žije ďalej
 
a Božská je spomienka
 
a spomienka je život
 
a tento život je Ja človeka
 
prúdiaci v človeku v samom,
 
nielen On
 
Kristus v ňom
 
a keď si spomína na Božský život
 
je v jeho spomienke Kristus
 
a ako žiariaci život spomienky
 
bude Kristus vnášať svetlo do každej bezprostredne prítomnej temnoty.
  
 
Úplne podrobne to je dvanásť riadkov. Úplne, čo všetko takto priestorovo má pôsobiť má číslo 12 a vždy pôsobí so silami Zverokruhu a my vieme, že Zverokruh obsahuje všetko – všetky idey, všetky naše myšlienky, všetko, čo sa odohráva. To je to pôsobenie celého makrokozmu, ktorého zrkadlovým obrazom sme my. My sme výsledkom pôsobenia týchto 12 mocností. Preto si to treba uvedomiť. A 12 sviatkov tuná spomína na celý ten Božský rajský život, ktorý žije ďalej. Jednak, že zostúpi a prijme Krista a tá obrovská časť zostáva ešte hore a na Veľkú noc vám pripomeniem, len teraz keď si to uvedomujete, lepšie to pochopíte. Viete, že v Getsemanskej záhrade, Kristus pri poslednej večeri sa lúčil a už ako slabý odchádzal do Gestemanskej záhrady a prosí apoštolov  - "Modlite sa so mnou".
 
 
 
Chce aby éterická sila tých apoštolov dala silu, my vieme éterické sily dať aj chorým aj niekomu – nie to elektromagnetické, ale to duchovné. My vieme dať tú éterickú silu. Kristus prosí tých apoštolov - nehovorí tak, že pozdvihnite ma, ale hovorí modlite sa a bdite. Teda, aby bol posilnený, lebo už cíti, že je v agónii. To fyzické telo je už tak prežiarené tými Kristovými 12 makrokozmickými silami, to čisté články Ježiša Nazaretského, už nevládzu, už je tak prežiarený, že je už blízko smrti, už je v agónii. A on prosí, Otec vezmi ten kalich a nech sa stane Tvoja vôľa, nie moja vôľa. Tam už hovorí nebesám – Otec – nemôžem vykonať a musím vykonať ten čin. Potom ešte celú noc a celý deň a ešte na kríži a ešte vydrží bičovanie, korunovanie, chodenie ku Kalifášovi, potom Pilátovi, Pilát ho pošle naspäť zase Anajasovi ? a potom zase Pilátovi a koľko razy musí prejsť a Kristus to všetko vykoná a v Getsemanskej záhrade už je v agónii, už vraví Otcovi, že už je koniec, že krv vychádza a pot a krv – teda už je v agónii. A teraz veľmi sa mi hodí, keď poznáte, čo je tá éterická makrokozmická sila, čo je zachránená s Adamom Kadmonom, s Náthanskou dušou teda Ježišom Nazaretským. Tá časť zostáva hore, tam je v tých slnečných sférach, medzi archanjelmi udržiavaná, teraz prídu anjeli, keby sme tak boli v Getsemanskej záhrade, keď som bola, keby som len mohla, tak by som sa snažila, keby som len trochu mohla nazrieť, ako archanjelske bytosti z tej lóže slnka, z tej materskej lóže slnka, kde je uchované to éterické telo, ten praobraz ľudstva, prinášajú nové éterické sily a Kristus sa úplne vzchopí, prejde agónia – éterické telo, to je život. Teda prinesie archanjel a je posilnený a vykoná toto všetko ešte ďalej. To je veľkonočná myšlienka a teraz to pochopíte, čo to je. Škoda, že nemám už čas o pastieroch prebrať.
 
Tú jaskyňu, kto má tu knihu Maria Waltorta, tam je trošku naznačené – ona vidí Akaša kroniku, kto môže nech si prečíta, ale ešte zďaleka nevníma tak, ako Steiner opisuje. Čo sa tam odohralo, ten zbor anjelov, celé tie duchovné sily – to všetko vnášajú sem dole, na toho Jezuliatka malého. Lebo, keď človek sa narodí, aj človek sa narodí, vtedy tie astrálne sily ešte nemá v sebe – ešte sú v matke. Až neskôr sa dostanú tie astrálne sily do dieťaťa. Aj tu, keď sa narodí to Jezuliatko – anjelske zbory, prinášajú tú astralitu.
 
 
 
 
Teda nie od matky dostáva, lebo je to božská bytosť. Zostúpi božská bytosť, archanjelska božská bytosť a stane sa človekom, ale tie sily, tie zbory archanjelov, to všetko prinášajú vtedy a časť toho vnímajú pastieri, lebo sú veľmi skromní, zbožní, majú otvorené čisté srdce. A časť tých zborov vnímajú, že Gloria in Excelsis Deo, teda Sláva Bohu na výsostiach a Pokoj ľuďom dobrej vôle. Človek so svojou vôľou, teda s dušou vedomou už teraz sa má dostať do týchto tajomstiev, teraz, čo som vám predniesla len maličkú časť. Moc sa ponáhľam, nestačím do toho vložiť všetko. Ale ten anjelsky zbor na tých pastierov, to je nebeská udalosť – nezabudnite, že sa musíme podobať do konca sveta tej nathánskej duše. Celé ľudstvo musí nadobudnúť tú čistotu opäť. Ešte keď budete na Vianoce, keď len taký malinký kúsok modrého, tmavomodrého nebo, vždy sa nájde poza mráčik a uvedomte si, že odtiaľ z toho modrého neba, z tých duchovných oblastí vchádza vtedy na Vianoce to naše vyššie ja a my môžeme cez tých 12 nocí a 6. januára, aj keď nie úplne si uvedomiť, že máme možnosť, keď nie tento rok, tak nabudúci, a keď nie tak ešte nabudúce a môže  sa to stať, že až v ďalšom vtelení, ale musíme si uvedomiť, že to vyššie ja sa dostane úplne do nás a budeme žiť v tom vyššom ja, nielen v tom každodennom – to si uvedomte – veľkú noc – 24. aj 25.12 – cez celých 12 tých nocí – niektorý deň budú aj hviezdy, postavte sa a nechajte na seba pôsobiť, že vstúpi vždy aj tento rok a na budúci rok a ešte vo vyššej miere vstúpi to vyššie ja do nás. Prajem vám skutočne veľa svetla na vianočné sviatky.
 
 
Nezabudnite, ja som sa snažila takú imagináciu, tak silnú imagináciu, že verím, že zostane vo vás. Ďakujem za pozornosť a prajem Vám skutočne pekné Vianoce.
TOPlist