Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
NaN

 
 
 
 
 
 
Klára Kundráčová
 
 
 
 
 
Turínske plátno
 
 
 
 
 
 
        18.6.1998   Klára Kundráčová
 
Veľa krát ma pozastavili aj známi a tak ďalej, že čo poviem na to, že noviny to a ono písali. Však novinári to sú nie tí zasvätenci nového, teda nevstúpili na tú cestu zasvätenia podľa Michaela, podľa nového zasvätenia, nie podľa tých 40-dňových rozhovorov Kristových. To sú materialisti, oni žijú v tom vonkajšom chaose, čo počujú alebo zalistujú – americké časopisy píšu niečo, nemecké, francúzske – a  zhrnú to a potom urobia  nejaké reportáže podľa toho. Vás to nemá mýliť.
 
My vieme, že to plátno je posvätné, skutočne doňho položili Ježiša Krista, na to 6 metrové čisto ľanové plátno a tu položili Krista a druhou časťou, tou ďalšou polovičkou prikryli to Ježišove telo.
 
Nakoľko sa bolo treba  veľmi ponáhľať, lebo prišli tie židovské sviatky a zomrelí, tí mŕtvi, nemohli byť vonku na kríži, museli byť položení do hrobu. Tam dali sto funtov, to je 31 kíl, to sú vzácne oleje aloe a myrha - vzácna rastlina. Pripravené také prípravky, ktoré Židia používali pri pochovávaní svojich mŕtvych. Ale samozrejme toho mŕtveho najprv umyli a potom pomazali tými vzácnymi, hodnotnými olejmi, myrha, aloe, neviem, či je tam ešte nejaké ďalšie. Teda nemali čas. Kristus ako krvácal, to je vidno na týchto obrazoch. Úplne na tvári vidieť, po tej tŕňovej korune ako tiekla krv. Toto je všetko vidno na tej Kristovej tvári.
 
 
 
Kristus ako krvácal do tej prvej podoby, tu to všetko je vidno na tej Kristovej tvári, údery do oka, do nosa.
 
 
 
 
A na celom tele, čo je vidno na plátne. My to nemôžeme vidieť -  to vedci musia drobnohľadom pekne ako vybodovať a zistiť každý úder, každé bodnutie, každé miesto tak cícerkom ako tiekla krv.
 
 
 
Teraz sa jedná o to, že Jozef z Arimatey nemal čas aj Ján aj ostatní apoštoli aj Maria Magdaléna všetci tí, ostatní, nemali čas, všetci, ktorí tam boli pri hrobe, pri položení Ježiša Krista do hrobu. Museli sa ponáhľať. Tak položili Krista takto krvácajúceho, neumytého položili na to plátno, ale zasypali týmito posvätnými olejmi s týmito aloe, myrha  a takto položili  tú druhú časť a ovinuli tým plátnom a položili Krista do hrobu. A čo sa stalo teraz. Preto je to taký úžasný obraz, že Kristus nebol umytý a práve cez krv...
 
 
Keď som prednášala, veľmi veľakrát som hovorila o slnečnej sile, ktorá sa nachádzala v Kristovej krvi. Nachádzala sa v nej Kristova sila, teda slnečná sila. Kristus ako Syn Boha Otca, ten ktorý zdedí všetku tú moc od Boha Otca. Keď hovorí: „Otec a ja sme jedno“. Teda to Kristove Ja, to makrokozmické Ja -  to prežiarilo tri roky fyzické telo Ježiša Nazaretského -  fyzické telo, éterické telo a astrálne telo.  To makrokozmické Jástvo, to Kristove Jástvo – prežiarilo tri roky. Telo Ježiša Nazaretského bolo tak preduchovnené  za tie tri roky, takže keď bol položený Ježiš Nazaretský do hrobu, lebo, keď Kristus zomrel na kríži,  to Kristove Ja to vchádza k Otcovi, vchádza do makrokozmu.
 
 
Vždy si môžeme pomôcť takto, že aj keď človek zomrie to jeho Jástvo  a duša nie sú pochované. Len fyzické  telo a životné, éterické telo je pochované do hrobu. Človek keď umiera, tak zostupujú k nemu anjel, archanjel aj archai. Náš anjel strážca, anjel smrti – archanjel, aj archai, ktorý reprezentuje, zastupuje Boha Otca. Vidíte  ako je úžasná tá chvíľa, keď človek zomiera, tak  tú dušu človeka nesie aj anjel aj archanjel, archanjel smrti. To miesto, kde človek zomrie je sväté, tam priamo zostúpi anjel, archanjel, archai.
 
Teda, keď nás pochovajú tak to   Jástvo naše a dušu nepochovajú, a tým menej Kristove Jástvo to makrokozmické Ja. Keď Kristus hovoril na kríži, že je dokonané. A svoju dušu obetuje Otcovi - „Otče do Tvojich rúk odovzdávam svoju dušu“. V tej chvíli to astrálne telo, tá duša, to makrokozmické Jástvo Krista je v duchovných sférach. Do hrobu je položené to fyzické telo a éterické telo Ježiša Nazaretského.
 
 Lenže uvedomte si, že tri roky, tá úžasná sila, tá svetová  duša, tá astralita Ježiša Nazaretského. Ináč, keď skočíme trochu dozadu, to je ten praobraz tej Nátanskej duše, ktorá nikdy nebola porušená Luciferským zásahom. Takže tá duša pôsobila, bola s Kristovým Jástvom  úplne preduchovnená, prepracovaná. Aj to fyzické telo Ježiša Nazaretského bolo úplne prežiarené cez tie tri roky s Kristovým makrokozmickým Ja.
 
 Teraz  musíme zachytiť ten moment, čo ani novinári, ani kňazi, nikto, kto nejde tým novým Michaelským zasvätením, ktorí nemajú to Michaelské zasvätenie, tak to nemôžu pochopiť. Preto je tam pre tých nových, ako som hovorila mimoriadne dôležité si uvedomiť tú nadzmyslovú bytosť človeka. Nielen to fyzické telo človeka, že sa nám zjaví ako fyzický človek. Tam je až 9 článkov. Tam je len jeden článok to fyzické telo ako hmotné. Ďalších osem patrí už do duchovného sveta. Sedem, osem, už osem článkov je duchovných, aj tak ako vy tam sedíte. Preto som dala tú prednášku, že to si treba úžasne uvedomiť, lebo potom nie je možné tie prednášky sledovať.  
 
Pochopíte, že tri roky to Kristove Jástvo, to makrokozmické Jástvo. Syn Boha Otca všetku tú Božskú silu nesie v sebe Kristus. Teraz to fyzické telo Ježiša Nazaretského  je položené do hrobu. Povedali sme minule, že keď Kristus zomrie na kríži okamžite sa začína vytvárať okolo Zeme éterický prstenec, éterická sféra začína, keď Kristus zomrie na kríži. Vtedy začína tá éterická sféra a od tej doby sa stále, stále zväčšuje, kým neprejdeme  do Jupiterského stavu, kde väčšia časť Zeme sa úplne preduchovní a len malá časť zostane ako hmotná, to sa vylúči a bude odsunuté pre oneskorený vývoj. Budú mať dlhší vývoj.
 
To si treba veľmi uvedomiť, že v tej chvíli, keď Kristus zomrel na kríži, vtedy okamžite začína sa vytvárať éterický prstenec okolo nášho sveta, okolo našej planéty. Teraz, keď to vieme zachytiť, tú veľkú silu, to pôsobenie Kristovho ducha, ako prežiaril úplne Zem a ako začína prežarovať Zem a vytvára sa okolo Zeme, ten éterický prstenec. To je slnečné svetlo, to je slnečné duchovné éterické svetlo, to sú slnečné sily, lebo Kristus je slnečný duch, duch Slnka. On prichádza teraz priamo pri Jordáne, keď zostupuje, priamo zo slnka. Priamo prináša tie duchovné sily slnka. Teraz z neho, keď začína žiariť to éterické svetlo, tak to svetlo sú duchovné slnečné žiare a to sa začína vytvárať okolo Zeme a začína sa vytvárať ten éterický prstenec.
 
A teraz vrátime sa k tomuto plátnu. Kristus prežiaril a vytvára ten celučký éterický prstenec okolo Zeme, ale tá Kristova sila, vytvárala,  preduchovnila aj éterické telo Ježiša Nazaretského. Tak keď naša Zem, naša planéta, tá hmotnosť sa začína pretvárať,  preduchovňovať. Áno, úplne tá určitá časť hmoty okolo Zeme začala sa preduchovňovať. Geologicky je dokázané, že Zem je čím ďalej tým viac mäkká. Tie geologické vrstvy sa strácajú. Okolo Zeme sa vytvára, rozširuje  a zosilňuje ten éterický prstenec. Vtedy sa to začalo.
 
 
 Keď tá hmota sa preduchovní Kristovým pôsobením, tak samozrejme, že to pôsobenie Krista, to éterické telo Ježiša Nazaretského pôsobí tak silne, že to fyzické telo Ježiša Nazaretského, položili ako fyzického človeka do hrobu. Teraz tá Kristova sila preduchovní tú hmotu. Za tie dva a pol dňa ani nie celkom, to fyzické telo, tá hmota sa začína pretvárať.
 
 
 
Ježiš Nazaretský, to je tá Náthanská duša, ktorá nikdy nebola, ani len tieň Luciferského a Ahrimanského zásahu sa nedotkla duše Ježiša Nazaretského podľa Lukášovho evanjelia. Keď Kristus mohol začať hmotu okolo Zeme priamo Zem, mohol začať pretvárať a preduchovniť slnečnou duchovnou silou, tak pochopíte, že preto má silu aj telo fyzické toho Ježiša Nazaretského.
 
Ešte Zem je Ahrimanská, to je ríša Ahrimana, tá hmotnosť Zeme.  Telo Ježiša Nazaretského, to je tá Náthanská duša, tá nikdy predtým nebola na zemi, Luciferský a Ahrimanský zásah tam na  Ježiša Nazaretského nikdy nepôsobil.   Pochopíte, že tým viac môžu tie sily  makrokozmické sily prežiariť to fyzické telo, tú  hmotu. Lebo Ježiš Nazaretský  bol hmotný človek,  s fyzickým telom chodil po svete a učil, viedol apoštolov atď. Ježiš Nazaretský mal fyzické telo.  Kristova sila prežiarila to fyzické telo tak, že sa úplne rozpadlo až na atómy. Prežiarilo to úplne, a ten duch tak prežiaril, tak  že Kristus ledva vynesie kríž na Golgote, pretože tri roky to makrokozmické Jástvo Krista tak prežiari toho Ježiša Nazaretského, tak preduchovní, že prakticky už ledva existuje ako hmotný človek. V hrobe sa to ešte viac dokončí. Takže to fyzické telo Ježiša Nazaretského sa úplne rozpadne až na atómy.
 
 
Naše éterické telo, keď zomrieme, keď pochovajú toho človeka, éterické telo  po troch dňoch sa začína do celého makrokozmu  rozširovať. Najprv cez planéty, potom cez slnko a potom až k stáliciam. K stáliciam už nie, tam ide už len naše Jástvo. Éterické telo sa rozloží do éterickej sféry okolo Zeme. Naše éterické telo, veľmi si uvedomte, po smrti po troch dňoch sa uvoľní, rozpadne, sa rozkladá.
 
 
 Pôsobí tu odovzdávanie. Pôsobí ďalej, éterická sila do tej éterickej sféry - ale u Krista sa jeho éterické telo nerozpadne, jeho éterické telo sa neuvoľní. On po vzkriesení to je za dva a pol dňa sa môže objaviť pred apoštolmi v tej éterickej podobe. A ešte viac.
 
To naše fyzické telo má duchovnú podobu. Každý človek má fyziognómiu, každý človek inak, podľa toho aký máme ten fantóm. Fyzické telo má podobu, má pevnú podobu. Aj keď nie tak ostro vyhraničené ako tento stôl. Ale má určitú podobu a tá podoba sa nemení. Éterické telo, keď eurytmiu robíme, tak to aj na tri metre možno vidieť. Éterické telo to prúdi, to je život, nesie v sebe život, to prúdi. Ale tá fyzická podoba existuje, teda naše fyzické telo má fyzickú podobu. Naša fyzická podoba, ktorú sme dostali  na Zverokruhu, predtým, než sme zostúpili do nového vtelenia. Duchovné bytosti nám pomáhajú vytvoriť túto fyzickú podobu. Lenže tú duchovnú podobu, my to necháme  na Zverokruhu. My to tú duchovnú podobu necháme. To vyzdvihneme a to bude naše úplne až na Vulkáne. My ľudia, Jupiter, Venuša, Vulkán až na Vulkáne ostaneme v tom duchovnom fantóme v tej duchovnej podobe, čo Kristus povstal na tretí deň. Tu si uvedomíte tú silu, tú makrokozmickú silu Krista. Toto všetko tak pôsobí tá sila Kristova, že to Jástvo tak prežiarilo za tie tri roky - to fyzické telo, éterické,  astrálne telo Ježiša Nazaretského, že potom v tom hrobe on  postaví z duchovna v duchovnej podobe, v tej podobe, ktorá nesie všetku tú silu Zverokruhu, silu tých dvanástich hviezdnych síl. Tých dvanástich hviezdnych síl nesie v sebe ten duchovný fantóm Krista. My nemôžeme máme pevnú podobu, ale duchovnú podobu musíme nechať až na Vulkáne môžeme ako Atma ako duchovný človek existovať v makrokozme. Tak ako Kristus na tretí deň povstane a zjaví sa apoštolom v tom duchovnom fantóme,  s duchovným a éterickým telom. Tak sa zjavil pred apoštolmi a preto apoštol ho i  nepoznajú, keď príde do Emanzu.
 
 
 Tí apoštoli poznajú ho až vtedy, keď vezme chleba a láme ho a dáva im ako na poslednej večeri. Až vtedy si uvedomujú, že je to tá bytosť Kristova. Prečo?  Pretože to nie je to nie je to presne  ohraničené fyzické telo, ale to je to preduchovnené fyzické telo
 
 Aj tá éterická podoba, To nie je tá ostrá silueta, to žiari ako celkom ináč. Je to človek,  vnímajú ho, ale nemá to takú ostrú podobu, ako ten fyzický človek žijúci, Preto ho apoštoli nepoznali.
 
To éterické telo Ježiša Nazaretského sa nerozpadne, ako naše éterické telo po smrti, teda zostáva tá sila v celku. Keď tam leží na tom plátne, teda položia Ježiša Nazaretského na to plátno, to tam pôsobí za dva a pol dňa tak, že žiari, teda nielen naša planéta začína žiariť, ale to éterické telo Krista tam žiari a vytvorí obraz na tom plátne. Prečo vytvorí úplne hmatateľný obraz? Pozrite sa tá duchovná žiara, tú duchovnú žiaru by sme nevideli,  to žiarilo  na to plátno. My by sme nevideli, možno nejaký jasnovidec by videl také duchovné žiary.
 
 Treba si uvedomiť, že Krista neumyli a tam tie oleje a myrhu a tieto vzácne veci -  pôsobili s Kristovou krvou v tele Ježiša Nazaretského, pôsobili tak chemicky, takže na tejto látke pôsobila tá éterická žiara. Pôsobila teraz tak, ako celý človek, lebo éterické telo Ježiša Nazaretského sa nerozpadne. Zostáva aj podoba celá ako podoba vcelku, tak tam nastane s týmito chemickými látkami takýto obraz,  Takže tie látky sú prežiarené éterickými silami Krista a vytvoria obraz  Čo sa stane? Na tom plátne sa vytvorí negatívny obraz,  ako keď máte film.
 
 
 A to je ten najväčší dôkaz, čo nikdy vedci nebudú môcť ani nemôžu povedať, že je to falzifikát alebo je to namaľované. Pretože taká veda ešte neexistovala a ani nebude existovať a falzifikát, že položia človeka a z toho človeka žiaria určité sily a vytvoria na tom plátne negatív ako film. Keď to odfotografovali a dali do vývojky, vtedy sa vytvoril pozitívny obraz. Tak vtedy žasli vedci a povedali, že nie je metóda, ktorá by to mohla vysvetliť. Už poznáme veľa tých prístrojov, metód a názorov atď.
 
 Vedci sa zhodli  a skutočne statoční, svedomití vedci sa uzhodli na tom, že nedá sa to vedecky vysvetliť. Kresťania  tomu hovoria, že je to zázrak  A ja by som ešte takto vyložila, ako to ja cítim. Je to úžasná milosť, je to taká milosť, že vtedy nemohli tak Krista umyť, že to muselo byť tak položené a že s tými chemickými látkami. Lebo však  mok a krv obsahuje amoniak a rôzne chemické látky, takže to tak tam s tými olejmi a so všetkými zásahmi, vecami, ktorými Krista posypali, to pôsobilo tak, že mohol  sa vytvoril tento farebný obraz. Tu neexistuje vyvrátiť, to plátno je pravé, práve pre ten úkaz -  ten negatívny obraz na plátne. Potom , keď  to urobili vznikol pozitívny obraz. To je ten silný dôkaz.  
 
Každá kvapka Kristovej krvi, ktorá takto tiekla po tele -  už odvtedy všetko pôsobí inak, ako napr.  svaly alebo kosti, preto je to ako rozoznateľné. Pretože kosti a.. Určite bude veľa vedeckých kníh a viem si predstaviť, že pred rokom 2000 bude veľa tých kníh a bude rozpracované, že celkom inak žiaria tie miesta, kde sú kosti, a celkom inak žiaria tie miesta, kde je krv a celkom inak žiaria tie miesta, kde sú svaly. Pretože všade pôsobilo Kristove Jástvo a astralita inak. Tie telesné orgány pôsobili celkom inak, aj duchovné. Preto to aj na tom obraze je vidieť.  To nikdy nebudú vedieť ani kňazi, žiadne cirkevné organizácie, pokiaľ si neuvedomujú život Ježiša Nazaretského a pôsobenie Krista cez tie tri roky.
Ani cirkevné organizácie, ešte nie sú tak ďaleko, ešte neprijali to nové zasvätenie, nebudú môcť vysvetliť. Až  keď Michaelská škola, ten Michaelský prúd bude tak silný, tak ľudia vtedy húfne pôjdu k tomu plátnu a pocítia tú úžasnú silu, ktorá z toho plátna vyviera.
 
Lebo čo je to 2000 rokov, to je nič, ale 10 000. Na tom plátne tie Kristove sily, tie makrokozmické sily, Kristom pretvorené bytostné sily Ježiša Nazaretského pôsobia tak, akokeby tam ešte bol. Pretože tie sily tam zostávajú viazané na tom plátne. Ako sme hovorili, že keď my  obyčajní ľudia zomrieme, tam to miesto zostane sväté vždy. Tam zostúpil anjel, archanjel, archai a tam, kde bol položený Vykupiteľ sveta, jediný Spasiteľ a Vykupiteľ sveta, tie makrokozmické sily pôsobili, boli na tom plátne, tak tá sila tam zostala ešte stále a vždy tam bude. Ja osobne vždy  cítim, že je to veľmi veľkú milosť, že môže človek byť v prítomnosti toho plátna a môže pocítiť tá úžasná sila. Na tom plátne skutočne so všetkými silami pôsobí a bol položený Vykupiteľ sveta. Tak to je len ako k tomu plátnu, ja som vám nadiktovala, že v roku 2000 od augusta do októbra bude možné pozrieť. To nemusí byť na nocľah. Kto bude mať možnosť,  nájde aj taký spôsob, že priamo len zacestovať a to nebude také drahé.
 
Musím sa vrátiť pri predošlých prednáškach. Minule som napísala:
 Ex Deo Nascimur. In Christo Morimur. Per Spiritum Sanctum Reviviscimus.
Z Boha sme sa narodili, v Kristu umierame, z Ducha svätého sa znovu narodíme.
 
Ešte ako pripomienku - Kristus veľmi veľakrát hovoril apoštolom, že  kto nebude pokrstený duchom svätým, ten sa nedostane k nebeskému kráľovstvu. Tak to znie veľakrát v tom novom zákone veľmi veľa krát. Čo to znamená? My musíme prijať pôsobenie svätého ducha.
 Apoštoli prijali pri svätodušných udalostiach svätého ducha a odvtedy my ľudstvo tiež vždy viac a viac sa napĺňame silou svätého Ducha. To si musíme uvedomiť. To je ten Per Spiritum Sanctum Reviviscimus. Ten Duch svätý nám pomáha opäť sa dostať do týchto vyšších sfér.
 
 
 
Kto nemá odpísané Ex Deo Nascimur? Všetci máte opísané. Všetci ste tu boli?  Tak si to odpíšete. To je ten rosikruciánsky princíp Ex Deo Nascimur - Z Boha sme sa narodili, In Christo Morimur - S Kristom zomierame a Per Spiritum Sanctum Reviviscimus -  Z Ducha svätého sa znovu narodíme.
 
 To znamená, že všetky vývojové obdobia sa znovu inkarnujeme, vždy na vyššom a vyššom stupni sa napĺňame s Duchom svätým. Duchom svätým sa dostávame na vyšší stupeň na Manas, Budhi, Atma. Na tieto budúce vyššie členenia.
 
 
 
 Ex Deo Nascimur znamená toľko – že Kristus keď zomrel na Golgote, vtedy on sa narodil pre Zem. Stal sa duchom našej Zeme. A tým, že na kríži prekonal smrť, že Ahriman a Lucifer  čo vložili tie smrtiace vplyvy   do vývoja ľudstva, to Kristus na kríži prekonal, tým že prekonal smrť. Ahriman a Lucifer už nemôžu mať na nás ten smrtiaci účinok,  keď my nechceme, keď si zvolíme tú Kristovu cestu,  a keď si osvojíme a cítime v sebe tie Kristove sily a  novým zasvätením pokračujeme s Kristovým impulzom až do duchovného sveta. Cez smrť, keď zomrieme, vždy na vyššom stupni prežívame duchovný svet.
 
Čo prežívame? Ex Deo Nascimur - prežívame tam oblasť Boha Otca. Som Vám  raz diktovala, že - Smrť je semenom večného kozmického života. Tým, že Kristus zomrel, zasial semeno pre večný život. Nikdy žiadny Ahriman už ten vývoj, keď nechceme a keď ideme s Kristovou silou.  Už nemôže  nás zničiť, už na nás  nemôže vložiť tie smrtiace princípy. Čo pred Golgotou už Lucifer a Ahriman tak silne vložili tento smrtiaci vplyv, že duchovný svet bol odrezaný. Duchovné bytosti už nemohli vplývať na človeka. Človek mohol duchovne vyschnúť, schátrať, pomaly bol by  úplne stratil to vedomie, že pochádzame od Boha. Bol by človek úplne stratil to vedomie.
 
To bol ten moment. Ešte dokonca  333 rokov Kristus musel zostúpiť skôr, aby sa to nestalo. Keby nebol 333 rokov prišiel Kristus skôr, a zachránil to naše éterické telo, ktoré bolo už tak vyschnuté, že len vytvorilo  to fyzické telo Už sme existovali len ako  fyzická bytosť. Ale už nevyčnievalo to éterické telo. Éterické telo, ktoré nesie v sebe duchovné sily, že môže ešte vnímať a pamätať si, vnímať,  ten duchovný pôvod, že ešte môže si pamätať, že existuje duchovný svet. Tak silne pôsobili Lucifer a Ahriman pred Golgotou, že 333 rokov musel skôr prísť, aby sa to nestalo. Už keby bol prišiel neskôr, tak to éterické telo už nemá tú kozmickú pamäť, že pochádzame od Boha. Neexistuje. Mohli by rozprávať, aj Kristus by mohol tú najkrajšiu náuku dávať ľuďom. To éterické telo by bolo stiahnuté, úplne vytvorené len to fyzické telo. Ako také vyššie zviera bol by človek. Nič by si nebol pamätal. Lebo éterické telo nesie pamäť, ale nielen to, že si zapamätá, čo bolo včera, ale nesie kozmickú pamäť. A tú kozmickú pamäť, môže  mať  človek len vtedy, keď éterické telo vyčnieva nad fyzickým telom. Vtedy sa to tak strašne vplyvom Lucifera a Ahrimana sa tak úžasne sťahovalo, že bol by tu človek len ako vyššie zviera.
 
Vidíte aký strašný boj bol v tých duchovných oblastiach, aký bol úžasný boj.  Aká je to nesmierna zásluha Krista, že Kristus, druhá osoba Boha Otca, ktorý nesie dedičnosť, silu celej večnosti nesie tú silu. A Kristus si prial to, že  áno stane sa človekom, pretože zachrániť mohol len Boh. Prečo? Lebo Lucifer a Ahriman  sú archaické duchovné bytosti, lenže pôsobia proti normálnemu duchovnému vývoju, sú to protisily tohto duchovného vývoju. Človek nemohol, len schátrať mohol a len sa zmietať medzi tými silami Luciferskými a Ahrimanskými.
 
A Kristus prijal ako skutočne veľmi vysoká duchovná bytosť slnečná, prijal tú obeť. To si viete predstaviť, len ten obraz treba vidieť, tú priamu formu a  tá krv ako tečie a tie oči opuchnuté od úderov, nos rozbitý. Tuto prebodnutý však. Koľko úderov? 80. Vedci spočítali 80 úderov. Volá sa to bič. To bola špecialita rímska, kde na konci tyče boli dve olovené guľôčky. Si viete predstaviť. A 80 úderov ich spočítali na tomto plátne vedeckým dôkazom .
 
Římští vojáci použili při bičování důtky Flagrum Romanum.
 
 
Tak si viete predstaviť, že tá vysoká slnečná bytosť prijme tú obeť. Pretože ľudstvo celý duchovný vývoj bol by zmarený, keby táto záchrana nebola prišla.
 
Pri Jordáne, keď Kristus zostúpil a Otec hovorí pred tými zasvätencami, to je môj milovaný syn, cez ktorého sa chcem zjaviť, teda Otec sa chcel zjaviť cez Syna, cez Krista.
 
Hovorí Steiner, že v tej chvíli, keď Kristus zostúpi pri Jordáne na telo Ježiša Nazaretského, v tej chvíli začína pre ľudstvo to éterické telo vystupovať, v tej chvíli už začína, už vtedy sa začína záchrana, keď Ježiš Nazaretský, teda keď Kristus zostúpil na telo Ježiša Nazaretský.  
 
To je úžasné a pravoslávna cirkev ako to nesmierne pochopí ten moment - oni dajú Vianoce na 6 januára. Teda to je ako ten krst pri Jordáne. To ešte pravoslávna cirkev bola voľakedy, možno už teraz nie tak ezoterná možno už len tradíciou, ale predtým ešte vtedy dávno bola nesmierne ezoterná, oni ešte vnímali, že to je to ten moment záchrany.  Vtedy pri Jordáne, keď Kristus zostúpil na telo Ježiša Nazaretského. V tej chvíli začína pre celé ľudstvo záchrana. Začína to éterické telo vystupovať opäť, že nevytvára len človeka  ako také vyššie zviera, ktoré vie rozmýšľať a hovoriť. Ale žiadny duchovný vývoj, žiadne vyššie ja. V tom momente začína to éterické telo vystupovať a tá kozmická pamäť, nielen tá ľudská, ale tá kozmická pamäť je zachránená.
 
Ako som hovorila, že kozmická pamäť môže existovať len vtedy, keď nad fyzickým telom vyčnieva éterické telo. Už veľmi alebo menej, ale musí vyčnievať. Nielen vytvoriť to fyzické telo, len toho fyzického človeka. Tak ten moment je úžasný. To si to Epifanias, to si treba veľmi uvedomiť, toho 6 januára, že v tej chvíli pri Jordáne, keď Kristus zostúpil, vtedy začína záchrana celého ľudstva.
 
Druhá chvíľa úžasná, keď Kristus umiera na kríži a hovorí, že je dokonané. Teda to celé zasvätenie, až k Vulkánu, sedem zasvätení, je už základ položený. Žiadna Luciferská a Ahrimnaská moc to nemôže zmeniť. Vtedy, keď Kristus zomieral, keď umieral, keď hovorí na kríži, že dokonané je. Vtedy to Kristove astrálne telo začína to slnečné duchovné svetlo, začína byť okolo planéty. Teda keď je krst v Jordáne, éterické telo začína vystupovať, sa zosilní u ľudstva, vystupuje to éterické telo, čo bolo schátrané u človeka, ako bol človek úplne ako vyschnutý.  A ten druhý moment, keď hovorí Kristus, že hovorí je dokonané, astrálne telo začína žiariť okolo planéty.
 
Teda je vtedy smrť prekonaná a Kristus môže viesť ľudstvo cez smrť do duchovných oblastí, čo predtým bolo pred Golgotou už bolo zarazené. Už Gréci hovorili, že radšej žobrákom na zemi, než v podsvetí kráľom. Už  Gréci vnímali, že takto radšej byť tu žobrákom, než v podsvetí kráľom. Už tie duchovné sily neniesli človeka do vyšších duchovných oblastí, všetko bolo Luciferským a Ahrimanským vplyvom zarazené.
 
 
Teraz, keď Kristus umiera, hovorí dokonané, to celé zasvätenie je zachránené, celý vývoj je zachránený a vtedy začína ten éterický a astrálny prstenec okolo zeme, vytvára sa éterický prstenec okolo našej planéty. Naša planéta začína byť slnečnou planétou. Kedy? Keď Kristus hovorí, že je dokonané a umiera na kríži, kde prekoná smrť.  Keď prekoná smrť, tak vtedy začína ten éterický prstenec okolo Zeme. A naša planéta začína od tej chvíle  byť ako slnečnou planétou. Kristus ako umiera vchádza k Otcovi. Kristus nie je pochovaný. Makrokozmický duch Krista vchádza do slnečných oblastí. To znamená, že je záchrana pre našu planétu. A naša planéta môže okamžite prijať Kristove slnečné sily.
 
A začína tá naša planéta, začína od tej chvíle byť slnečnou planétou, ešte nie Slnkom. Slnkom  sa stáva až na Venuši. Ozaj sa stane slnečnou planétou na Jupiteri, a že sa úplne sa spojí so slnkom naša planéta - to je na Venuši. A aby som dopovedala na Vulkáne ide ešte vyššie, ide už do oblasti Boha Otca. To je oblasť stupeň archai. Archai zastupuje Boha Otca, pre nás Boh Otec sa nedá predstaviť, on je vo všetkom. Pre nás reprezentuje a pôsobí archai. Až na Vulkáne a naša planéta sa pretvára na stav archai, potom ako vchádza do oblasti Boha Otca. To je veľmi vzdialená budúcnosť. Musím vám to vždy v celosti povedať, aj keď je to veľmi ezoterné až nepochopiteľné, ale nemôžem prestať pri vykladaní Jupitera a pri vykladaní Venuši a ja to musím vždy až ďaleko do budúcnosti celý ten vývoj hovoriť.
 
Tu bolo zachránené, keď zomrel a prekoná smrť, to znamená to, že vedie nás až k Otcovi, až k tým najvyšším sféram - do stálic. To znamená teda, že ľudstvo si zapamätá, spomína tú makrokozmickú pamäť.  Dostáva ju opäť, obnoví si ju, že si uvedomuje, že  Ex Deo Nascimur - z Boha sme sa narodili.
 
Vtedy na Golgote, keď Kristus umieral -  to je to heslo rosikruciánske – Ex Deo Nascimur.  Teda vchádzame do oblasti Boha Otca cez Krista, cez tie udalosti. A človek už nemôže, keď nechce, tak už nikdy nestratí tú kozmickú pamäť, už nikdy nestratí to, že z Boha sme sa narodili. To už nestratí.  Len  keď chce, keď nevníma a nejde s  Kristovými silami a s Kristovým, impulzom. Teda týmito vedľajšími cestami môže stratiť tú kozmickú pomäť. Ale keď ide s Kristovým impulzom, keď pochopí, celý význam, každý moment mystéria Golgoty, vtedy nikdy nestratí tú kozmickú pamäť a to je to Ex Deo Nascimur -  z Boha sme sa narodili. To je ten rosikruciánsky princíp.
 
Minule som Vám hovorila, že Christian Rosenkreutz, ako inkarnácia Jána apoštola, ktorý bol ten najvyšší zasvätenec, ktorého priamo Kristus miloval, priamo na najvyšší stupeň zasvätený. Tak to keď hovoríme, že rosikruciánske princípy -  Ex Deo Nascimur, in Christo Morimur per Spiritum Sanctum Reviviscimus- tak to sú tie princípy, ktoré si musíme veľmi uvedomiť.
 
 Ja si to teraz veľmi uvedomujem, keď som to ja začala, tak tí starší antropozofi, vtedy ešte neboli tie apokalyptické roky, ešte pred ľudstvo neprišla tá doba, tá úžasná zmena.  Teraz úplne až skokom musíme sa dostať do celkom iného takého rozšíreného makrokozmického územia, my sa musíme dostať do makrokozmu. Vtedy neboli by povedali na začiatku tieto princípy rosicruciánske by neboli povedali, keď ja som začala. Tieto princípy rosikruciánske vtedy ešte neboli, keby sme nehovorili to. Teraz už musíme povedať,   už prakticky, keby sme nehovorili, že z Boha sme sa narodili. Ten Kristian Rosenkreutz, ktorého priamo Kristus vedie, tých 40 dni pri tých rozhovoroch -   toho Jána apoštola. Teraz sú apokalyptické roky  99 – 2009 - teraz musíme ten obrovský skok urobiť. Teraz musíme sa teraz nemôžeme len takými udalosťami sa hrať. My musíme takto rozšírene priamo vychádzať do makrokozmu a to jedine nás nesie  ten rosikruciánsky princíp. To je to Ex Deo Nascimur, tam nájdete všetko vtedy, keď Kristus umiera a ukáže vám ten pravý obraz, že  my sa môžeme  dostať do duchovného sveta. To je úžasné.
 
 Pre nás je smrť taká strašná vec, ale keď sa duša a duch sa uvoľní, tak to je niečo nádherné. To sa dostáva skutočne do týchto sfér Boha Otca. Vtedy vidíme ten pravý obraz, čo nám smrť dá, kam nás vedie, priamo do týchto najvyšších sfér, postupne. Tam máte tú meditáciu – Cez Krista prežiarenú sféru, Kristus Ťa vedie cez duchovné sféry – tam máte tú meditáciu. To treba si veľmi uvedomiť,  skutočne si uvedomte, to nie je len pre zomrelých. Tak  v noci nás vedie Kristus cez všetky tieto sféry. Kristus prežiari tú sféru – tam máte tú meditáciu. Veľmi si uvedomujte, to meditujete pre zomrelých, a tí zomrelí si  uvedomujú, že Kristus ich vedie cez všetky sféry od mystéria Golgoty, predtým nie, len odvtedy. A uvedomte si, že to platí aj pre nás v noci , áno v noci nás Kristus  vedie cez tieto sféry, lebo spánok je malá smrť. To vždy všetci zasvätenci  vo všetkých dobách to nevymyslel Steiner. To skutočne zasvätenci vnímali, že spánok je ako malá smrť.
 
 
 Prežívame tieto sféry ako po smrti, lenže nezostaneme tam, tá strieborná niť je ešte s mesiačikom a mesiac nedovolí, aby sme išli k slnečnej sfére. Keď zomrieme, sa pretrhne strieborná niť medzi človekom a mesiacom. A slnečné Kristove sily nesú človeka až k Slnku. A ráno sa zobudíme, lebo tá strieborná niť sa nepretrhne, my sa vrátime ráno, to je ako malá smrť. Ale všetko v malom sa vytvorí tak, ako keď zomrieme. Takže Kristus nám na Golgote a svojou smrťou a tým, že prekonal smrť, ukáže pravú tvár smrti. Že to je v tej duchovnej oblasti tá smrť je krásna, to je úžasná hodnota. Nesie človeka do večného života. To je ten Ex Deo Nascimur.
 
 A na Nanebovstúpenie, keď Kristus po 40 dňoch  pred duchovným zrakom apoštolov  stúpa. To je to Nanebovstúpenie. To je princíp In Christo Morimur -  v Kristu umierame, teda keď zomrieme....
 Stúpa pred zrakom apoštolov, ide až k Otcovi cez mliečnu sféru atď. až k stáliciam, až k tej najvyššej oblasti. A teraz  čo sa stane? Stane sa to, čo predtým nebolo. To, že Kristus urobil tú úžasnú obeť. To je tá makrokozmická láska, tá makrokozmická obeť. Splnil úlohu a Otec  dal mu  ako Synovi všetko čo má. Teda Kristus zdedí všetku tú silu, preto môže hovoriť -  Otec a ja sme jedno. To si treba úžasne uvedomiť, to nie je len taká pekná reč, to je pravda Vtedy keď na nebo vystúpi ide až hore k Otcovi, vtedy spojí makrokozmos a človeka mikrokozmos.  To je ten úžasný duchovný stĺp, čo sa vytvoril, to je ten fond, to sú tie Kristove sily, tie Kristove impulzy a my z toho fondu môžeme odvtedy. Ten makrokozmos, ten najvyšší -  až k stáliciam. Teda Otcova sféra. A my maličkí ľudia mikrokozmos, naša planéta, naše okolie, všetko, ten mikrokozmos s tým na Nanebovstúpení je spojené a už nikdy žiadny Lucifer ani Ahriman to nemôže rozpojiť.  Tam je tá sila, to je ten fond, z ktorého môžeme stále čerpať aj budeme čerpať. To je tá sila, ktorá zachránila vôbec celý ten vývoj. Ten vývoj už pôjde tak, ako duchovné bytosti určili pre ľudstvo a pre našu planétu.
 
Hovorím len tí, ktorí idú s Ahrimanom alebo  Luciferom alebo Asurasom alebo Soradtom.  V tých literatúrach sa o nich dočítate. Tak tí odpadnú ale už väčšina  pôjde ozajstným vývojom. Musí ísť. Keď nepôjde tak my privoláme úžasné katastrofy, tým že nejdeme správnou cestou, tak my vyvoláme úžasné katastrofy. My, nie božský svet dal na nás katastrofy. Keď nejdeme správne vývojom tak , my sami  vyvoláme takéto katastrofy. A potom človek si kľakne, či to budú strašné klimatické alebo hmotné katastrofy, čo my vyvoláme z podsvetia vyvoláme. Upozorníme Ahrimana, že tu sme, len poď. To je to, že my vyvoláme z podsvetia Ahrimana. My vyvoláme tie katastrofy. Potom človek si naozaj kľakne – Áno, Bože pomáhaj. Už len vtedy, len  s Kristovými silami chceme ten vývoj. Prečo to hovorím, to hovorím preto, že ten vývoj musí ísť či bolestne, alebo  takto, že ľudstvo sa stane štúdiom a zasvätením pôjde pekne duchovnou cestou. Alebo pôjde hladkou cestou  alebo vyvolá katastrofy. Prečo to hovorím, al ten vývoj musí ísť
 
  Ten Jupiter, Venuša, Vulkán my ten vývoj musíme dokončiť. A aj to dokončíme.
 
Tak skrátka, to si veľmi uvedomte, že vtedy Kristus pri Nanebovstúpení,  stúpa hore k stáliciam, k sfére Otca  a pred Zverokruhom, tých 12 hviezdnych obrazov nad tým ešte, by som povedala. Budete čítať, že sféra Budhy, alebo sféra  Prozreteľnosti -  tam sa vytvorí sila, ktorá dovtedy nebola. A  vytvorí sa tá sféra Svätého  Ducha.
 
Predtým, tak ako svätá trojica ako Otec, Syn a Svätý Duch predtým pred Golgotou nebola.  Kristus keď stúpa hore  ako spojí ten makrokozmos s mikrokozmom, vtedy  až v tej sfére nad Zverokruhom vytvára  tú jemnú sféru, sféru Svätého Ducha. A tá sila potom vchádza na 10 deň po Nanebovstúpení na apoštolov vo forme svetových a božských ohnivých jazykov, v božskom vedomí, v ohnivých jazykoch.
 
 
 To je ten Svätý Duch, to je to pôsobenie, ktoré sa vytvorilo pre nás.  Z tej pramúdrosti Boha Otca sa vytvoril taký ten oblúk, ktorý odvtedy pôsobí,  na apoštolov. Okamžite boli zasvätení, tým najvyšším zasvätením. To bola milosť pre nich, to sa muselo stať. Taký základ sa musel vytvoriť, aby sa to kresťanstvo mohlo rozšíriť, aby tí apoštoli sa rozišli a založili ten Kristov impulz. Tieto začiatočné kresťanské vplyvy,  cirkev atď. To bol ten začiatok a odvtedy tá sila zostáva tu a my sa máme napĺňať  s tým Svätým Duchom. Sa napĺňame každým božím slovom, či čítate ten nový zákon alebo študujete tú Michaelskú školu.  Si uvedomujete Ex Deo Nascimur – Z Boha sme sa narodili, In Christo Morimur pri tom Nanebovstúpení, v Kristu umierame, teda  Kristus vedie nás cez sféry In Christo Morimur a teraz to pôsobenie svätého ducha, že od tých svätodušných udalostí  celé ľudstvo prijíma toho svätého ducha, ale len sa napĺňame, nie s takou silou ako apoštoli.
 
 
 
 
A vtedy bola tam aj Mária, musela byť, lebo Mária reprezentovala tú dušu sveta. Mária Sophia, reprezentovala tú dušu sveta, ten ženský princíp. Ako vždy hovoríme, že duša má ženský princíp duša to je ženský princíp, či to má muž alebo žena.  U ľudstva duša to je ženský princíp. A Sophia sila tých 12, sila toho svätého ducha, čo sa tam vytvorila, taký ten okruh 12, ako tá sila 12, volá sa to svet praobrazov, kde  je podstata každej veci vo svete, to je jedno či makrokozmu či pôsobenie hierarchií alebo  hmotná podstata, rastlinná, zvieracia atď. minerálna ríša a človek, ale aj všetky naše myšlienky – hovoríme tak, že všetko tam má svoj prapôvod. To je ten svet praobrazov, tam sa vtedy vytvoril Kristovým pôsobením. Svet praobrazov  a to je tá sila, teda len odvtedy sa vytvorila.
 
 
 
 
 
Teda ešte musím vysvetliť princíp Márie. Mária tam musela byť ako... – Teda duša ľudstva musí prijať to vyššie Jástvo. To vyššie Jástvo pôsobí cez dušu človeka. Tá duša sa obracia hore. A potom takto môže to vyššie Jástvo pôsobiť cez dušu  na éterické telo aj na fyzické telo. Teda preto ako princíp, ako idea duše ľudstva -  tam musela byť Mária. Ako to večné ženstvo, musela byť tam, aby mohla prijať ten svetový obraz, to Jástvo. Ten princíp Jástva a ten princíp Jástva nesie Kristus. Vôbec muž nesie princíp Jástva. Neznamená to, že žena nemá Jástvo. Pochopte to. Tu ide o svetové princípy. Kristus nesie princíp Jástva. Mária, Sophia, Matka nesie v sebe  praobraz  čistoty, tá ktorá prijala svätého ducha, ten praobraz Ježiša Náthanského, tú nepoškvrnenú dušu, princíp svetovej duše. A preto musela tam byť aj Mária ako žiara svätého ducha.  Tak ako na ostatných apoštolov pôsobil vtedy Svätý duch.
 
To sme si uvedomili, že pri Nanebovstúpení, keď Kristus stúpa hore, vtedy sa vytvorí to pôsobenie - pre nás. Aj predtým existoval svet praobrazov. Ale vtedy sa vytvorí to pôsobenie pre nás. Na 10 deň prinesie to pôsobenie Svätého ducha pre náš svet. Apoštoli prijmú naraz. To svetlo, to pôsobenie Svätého Ducha pôsobí do toho éterického prstenca okolo Zeme. Sme povedali, že éterický prstenec začína svietiť vtedy, keď Kristus povie na kríži je dokonané, keď prekoná smrť. A do toho éterického prstenca začína svietiť, začína aktívne pôsobiť. Duch rovná sa aktivita, činnosť, Jástvo, oheň, svetová oblasť, svetové myšlienky. To je ten Duch svätý, to univerzálne Jástvo, univerzálny duch.  Češi hovoria univerzálna „samosť“. Tento univerzálny duch zostúpi a pôsobí v tej chvíli pri svätodušných udalostiach a začína žiariť do toho éterického prstenca okolo sveta žiariť.
 
Teraz je veľmi dôležité aby sme si uvedomili, čo teraz hovorím. My keď sa zdokonaľujeme, ešte nemôžeme byť úplne dokonalí, ale keď sa snažíme na základe tých 12 cností, že sa snažíme. Myslím, že dostanete tých 12 cností od priateľky. Tam si treba uvedomiť tých 12 cností ako súvisia so zverokruhom s tými 12 hviezdnymi obrazmi.  Keď človek sa zdokonalí a vydá sa na tú kozmickú cestu poznania, Lebo tá Michaelská škola,  toto nové zasvätenie, my sa vydáme na kozmickú cestu poznania, to čo vieme, že sa odohráva, že z Boha sme sa narodili a že Boh v nás pôsobí. Ten svätý duch žiari preto, aby nás mohol viesť  na tú cestu k Jupiteru, na tú preduchovnenú cestu.  Aby ľudstvo sa mohlo preduchovniť, aj naša Zem. To je to Per Spiritum Sanctum Reviviscimus, teda z Ducha sa znova narodíme. Teda ten svätý duch pôsobí tak, aby sa človek mohol znovu narodiť pre duchovný svet, aby sme mohli nastúpiť tú cestu do duchovných svetov. Lebo teraz sme  v tom zemskom bytí v prostriedku, v tom  hmotnom fyzickom. A Jupiter a Venuša a Vulkán to sú tie preduchovnené stavy planéty a to znamená a k tomu pomáha ten svätý duch. A to znamená Per Spiritum Sanctum Reviviscimus – Z ducha svätého sa znovu narodíme. Každou reinkarnáciou, vždy ďalším prevtelením vždy sa viac a viac sa zdokonalíme. Keď si to uvedomíme, hovoríme vždy to chcenie, to predsavzatie má úplne hodnotu vôle, teda uskutočnenia. Keď človek má veľmi silné predsavzatie, áno - budem to študovať, musím si to uvedomiť. Moja Duša vedomá, piate kultúrne obdobie, tá duša vedomá  si to uvedomuje. To je tá cesta, čo nás vedie do kozmického poznania.
 
Keď zomrieme, postupne naše éterické telo sa nerozpadne tak ako teraz, alebo v minulých dobách. Každou inkarnáciou sa naše éterické telo  menej a menej rozpadne, keď zomrieme. Pamätáte sa ako som veľmi zdôrazňovala, keď Kristus povstal z mŕtvych, jeho éterické telo ostalo vcelku. Z  toho fyzického tela úplne vystúpilo a tá hmota, to fyzické telo sa muselo rozpadnúť až na atóm. Lebo fyzické telo vytvorí len éterická sila. A keď v celosti Kristove teraz éterické telo vystúpilo tak fyzické telo toho Ježiša Nazaretského sa rozpadne až na atómy. To sa stane aj na konci 7 kultúrneho obdobia, keď my už  nebude smrť na Jupiteri  tak ako teraz.  Smrť nebude tak ako teraz, to bude len metamorfóza Keď stratíme fyzické telo, tak sa všetko zmení, celý náš život a celé členenie človeka sa zmení.  
 
Opäť môžeme sa vrátiť k tomu Per Spiritum Sanctum Reviviscimus - teda z Ducha svätého sa znovu narodíme.  Áno to je to, že z toho fyzického tela sa uvoľníme   a už nastúpime cestu k tomu preduchovneniu. Každou inkarnáciou sa viac a viac zdokonaľujeme. Tak sa naše éterické telo sa nerozpadne, tak ako povedzme teraz.. Ešte nevieme, možno medzi nami sú tak dokonalí, že sa úplne nerozpadne to éterické telo, to nikdy nevieme. Možnože do smrti sa ešte tak zdokonalíme, že sa tak úplne nerozpadneme naše éterické telo. Naše éterické telo svieti a ostane v tej sfére éterického prstenca. Teda čo? Pomáhame vytvoriť ten éterický prstenec, zväčšíme ho. Pochopíte ako je možné, že človek sa preduchovní  a človek  preduchovní aj našu planétu. Tým, že sa éterický prstenec zväčšuje, tá hmotná časť sa zmenšuje. Čím sa viac sa učíme,  si uvedomujeme ten Michaelský prúd, tak tým viac ostáva to éterické telo po smrti činné. A zostane a pomáhame Kristom vytvorený éterický prstenec, Vlastne pomáhame, predávame to naše éterické telo, tie éterické sily. To je ten Per Spiritum Sanctum Reviviscimus – teda z Ducha svätého sa znovu narodíme.  Ten Duch svätý nás prežiari a stále viac sa napĺňame inkarnáciami, duchovným slovom sa  pretvárame, keď  cvičíme tých 12 cností.
 
A pochopíme ten princíp svetovej duše, ten princíp  Márie. Ten princíp je tá svetová duša, to reprezentuje, to je obraz idea pre dušu celého ľudstva. Celé ľudstvo musí pretvoriť tú dušu. Ako? Na základe toho „Miluj blížneho ako seba samého“ – to je ten najväčší princíp. To je to všeobecné bratstvo. To je to, čo pomáham nám. My musíme byť podobní, najprv ten Náthanskej duše. Náthanská duša je tá sesterská duša. Náthanská duša ako úplne čistá. A my z tej Adamovej línie ešte je tá duša neprečistená. Ale je to naša sesterská duša. My sa musíme jej podobať. My sa musíme tak prečistiť, aby sme vždy viac a viac ku konca sveta boli úplne ako Nathánska duša bez luciferského a ahrimanského vplyvu.   A vtedy samozrejme, že Per Spiritum Sanctum Reviviscimus a vtedy ten Duch svätý nás tak prežiari, že budeme sa podobať tej Náthanskej duši. A potom na Jupiteri sa môžeme napodobovať ku Kristovi. Lebo naše Jástvo je z toho istého božského prameňa ako makrokozmické ja Kristovo, lenže maličká iskrička. Makrokozmické Kristovo Ja obsahuje všetky naše Ja. Preto hovorí Kristus – „Otec a Ja sme jedno, mne sa dala všetka moc.“ Pochopíte to makrokozmického Kristove Jástvo, ale my sme tá istá duchovná kvapka, to naše vyššie Ja. Teda pochopíte, že my sa musíme tak podobať, aby to naše ja bolo tak čisté a tak preduchovnené, aby sme sa mohli podobať tomu makrokozmickému Kristu, aby sme potom mohli vykonať tú zmenu na Jupiteri a na Venuši úplne so Slnkom, teda tou duchovnou bytosťou Krista  až sa spojiť. Najprv sa len podobať, najprv sa len učiť, najprv len Kristove sily prijímať, najprv len pochopiť Golgotu a pochopiť celý význam, čo sa tam stalo.
 
 Keď ste si uvedomili dnes, preto som toľko krát opakovala, že pri Nanebovstúpení Kristus vchádza hore do makrokozmickej oblasti a vytvorí ten,  pre nás spojí makrokozmos  a mikrokozmos a spojí nás s tým svetovým praobrazom. To je pôvod všetkého, kde je myšlienka všetkého. Teda ten Svätý duch nám dáva všetko, celý praobraz, my len nestačíme to prijať, celú makrokozmickú múdrosť Boha Otca.
 
Svätý duch je pre nás schopný žiariť, my sme to len nie schopní prijať. Až postupom času vo vývoji, vždy sa viac a viac budeme napĺňať. Preto treba Jupiter, Venuša, Vulkán – lebo tú obrovskú univerzálnu myšlienku len tak veľmi pomaličky sa učíme. A úplne prijať nemôžeme, to by nás úplne až spálilo, to by sme v takom stave nezniesli. V takom vývojom stave ľudstvo nie je teraz. Také mohutné Kristovo pôsobenie  by sme nevydržali uniesť. Ešte je toľko zatienených myšlienok a náš duch ešte to nemôže uniesť. Preto treba vždy viac  a viac sa preduchovniť, lebo naraz keby duchovný svet tak ako aj na apoštolov  presvietilo nás tak,  my by sme to nezniesli.
 
 
 
 
A Kristus tri roky pomaličky pripravoval apoštolov, viete si predstaviť aká bola tá Kristova sila. A tri roky pomaly pripravoval apoštolov, aby apoštoli na tretí rok mohli prijať, aby mohli zniesť pôsobenie Svätého Ducha.
 
 
 My len sami sa pripravujeme ako samoukovia, aj to je pekné, že my sa tak sami pripravujeme. Predsa ešte nedosiahneme to obrovské zasvätenie, aby sme to pôsobenie toho univerzálneho Svätého Ducha sme naraz mohli prijať. Preto každá inkarnácia, v tom nám pomáhame, že trochu viac sa najprv  budeme podobať tej Náthanskej duši a potom sa budeme podobať neskôr aj, musíme sa podobať, aj naše Jástvo, musí sa podobať, teda viac si uvedomiť, že tá duchovná  iskrička je to to isté ako makrokozmické Jástvo Krista, lenže v oveľa, oveľa väčšej miere.
 
 
 Najťažšie antropozofi, tí starší  aj 50 rokov študujú antropozofiu . Najťažšia otázka, otázka Sophie Márie. To je najťažšia otázka. Ale keď človek sa takto prehĺbi a si uvedomí, čo sa stalo, keď mikrokozmos a makrokozmos sa spojí A pod krížom  Jánovi odovzdal svoju matku. A hovorí „Žena, hľa tvoj syn. Nehovorí, že  matka to je tvoj syn. Hovorí žena, uvedomte si. Sväté písmo vždy hovorí... Nehovorím to ja, nehovorím svoje myšlienky. Steiner hovorí, že sväté písmo je kľúč k zasväteniu. Vždy treba si uvedomiť, čo hovorí? Hovorí Kristus -  Žena hľa Tvoj syn. A pochopíte, že Mária, ako svetová duša, ako reprezentantka svetovej duša ľudstva. A je odovzdaná Jánovi ako synovi Mária ako Matka .
 
To je obraz toho, že naša opustená duša na konci sveta a už aj v 7 kultúrnom období musí byť naša duša tak prečistená, aby naša duša mohla prijať  to pôsobenie nášho Jástva. A pôsobenie Krista, toho éterického Krista, v 6.kultúrnom pôsobení už ani nie v éterickej, tej astrálnej sfére nad Zemou, ale Kristus bude až k slnečnej sfére a my ho musíme nasledovať. Človek sa musí tak veľmi preduchovniť a duša sa musí  prečistiť do toho kultúrneho obdobia 2570 – 2573. Aby tá duša mohla prijať to naše Jástvo a to Kristove Jástvo a to je potom teda kľúč k pochopeniu, keď Kristus na kríži hovorí: „Hľa, žena to je Tvoj syn“ a Jánovi odovzdá matku. Teda to sa musí stať, že tá duša musí byť, naša duša musí byť tak čistá ako tá Mária, tá najčistejšia. Tá vôbec ani tieň Lucifera a Ahrimana  k Márii vôbec  nikdy ani nedosiahol. Tá prvý raz prišla, tá Lukášova Mária, z tých nebeských oblastí, prijme len ten úplne duchovný praobraz a prijme tú dušu Náthanskú, teda Ježiša Nazaretského. On tiež, jeho duša nikdy nebol na zemi a vôbec luciferský a ahrimanský vplyv tam nepôsobil. Takže to je tá čistá línia. Tá naša duša, musí sa tak prečistiť. Preto je Mária obraz svetovej duše, obraz duše ľudstva. To si treba takto uvedomiť, že kresťania majú tú Máriu tú najčistejšiu, najmúdrejšiu, tú najsvätejšiu, majú ako ideu. Naša duša má byť tak prečistená, inak sa nedostaneme do šiesteho kultúrneho obdobia.
 
To neznamená, že teraz sa musí každý ísť do kostola a teraz priamo tým kresťanským spôsobom uctievať tú Máriu, a ísť na všetky púte atď. To je pre kresťanov krásne, to je ich stupeň vývoja. Ale Michaelská škola je vyššia. To musí človek pochopiť, že ide o tú svetovú dušu, ktorá prijala pôsobenie Svätého Ducha, ako Lukášova Mária prijala Svätého Ducha.
 
To znamená čo? Že Ježiš Náthanský – Mária prijala to duchovné fyzické telo pre Ježiša Nazaretského. Hovorila som a veľmi som zdôraznila, že naše duchovné fyzické telo, zostane hore na Zverokruhu. Dostaneme len tú podobu fyzického tela. A uvedomte si, tá Lukášova Mária dostáva duchovné fyzické telo, čo vytvára Zverokruh. Aj pre nás vytvára Zverokruh to duchovné fyzické telo. Len my to duchovné fyzické telo nedostaneme. To zostáva ako obraz. Aj každý má hore svoje duchovné telo hore na Zverokruh, zostáva tam. Len tá podoba, ten duchovný fyzický obraz náš, ten duchovný luciferským ahrimanským pôsobením by bolo zničené. Teda nemôže zostúpiť, lebo Lucifer a Ahriman by ho zničili. Nemôže zostúpiť, je tam hore. Dolu zostupuje len podoba človeka a teraz tá Mária, prijala. To je to, že bola zatienená Duchom svätým. Tá Lukášova Mária prijme (Tí, ktorí čítali od Ježiša ku Kristu atď. a chodili tu na prednášky, tak vedie prečo zdôrazňujem Lukášovu Máriu.), tak teda tá Lukášova Mária prijala to duchovné fyzické telo Ježiša Nazaretského. To je to zasvätenie Duchom svätým. Teraz pochopíte, že Ježiš Nazaretský dostáva to duchovné fyzické telo pri narodení. Preto môže prijať makrokozmické Kristove sily pri Jordáne, ináč by nemohol. Naše fyzické telo, naše členenie, naša duša, my by sme nemohli prijať pri Jordáne Kristove makrokozmické sily, nie lebo my nemáme to pravé, to pôvodné, to pravé duchovné fyzické telo my nemáme. To mal jedine Ježiš Nazaretský a chodil zatienený, že Mária Lukášova bola ako zatienená Duchom svätým. To je to pôsobenie na Zverokruhu a Zverokruhu. To pôsobenie Sophie. To je tá celá Mária Sophia – tá čistota. My musíme dušu tak prečistiť, aby sme mohli pritom prijať úplne na Jupiteri, takisto Svätého Ducha, tak ako Mária Lukášova mohla svätého Ducha.
Aj zasvätenci, veľkí zasvätenci ako Christian Rosenkreutz, Rudolf Steiner tí sú nie, že Rudolf Steiner ešte tiež nevlastní to duchovné fyzické telo, lebo Rudolf Steiner je tiež v línii Adamovej ako my. Ale už pracuje na sebe tak a má úlohu, že ten Duch svätý,  to pôsobenie na tom Zverokruhu, tých 12 hviezdnych obrazov pôsobí tak, že až zatieni. To je to, že zatieni, že ten človek, ten zasvätenec prijíma tú duchovnú silu svätého ducha. A to je zasvätenie, ktoré sa vždy hovorí takto, že je zatienený Duchom svätým.
 
Takže aj Christian Rosenkreutz, som vám hovorila, že to je duchovná línia. Tá duchovná línia Steinera, to je Michaelská škola. Má inú úlohu. Christian Rosenkreutz ten nie na verejnosti. Nikdy nevieme kde pôsobí a ani nevieme, kde sú tí praví žiaci Christiana Rosenkreutza. Všetka česť, existuje nejaká spoločnosť Rosenkreutza, všetka česť, ale to sú nie tí praví žiaci Christiana Rosenkreutza.
 
 
Pretože to nie je vonkajšia organizácia, to je úplne vnútorná organizácia, o ktorej nikto nevie. Steiner dostal úlohu ako to isté, tú náuku 40 dňových rozhovorov, náuka zmŕtvychvstalého Krista – to je to isté. Lenže Steiner dostal tú úlohu pôsobiť navonok. Prednášať a a dávať to Michaelské školenie atď. Christian Rosenkreutz pôsobí ako prevtelenie Jána apoštola. Však pôsobí vždy tajne.
 
Tak o tom by sa dalo ešte veľmi veľa hovoriť. Je to ťažká téma, pretože nechcem ako veľmi predlžovať. Ja myslím, že som dneska tak veľa opakovala, tak veľmi veľa krát, že si uvedomujete, že makrokozmos a mikrokozmos bol spojený s Kristovým Nanebovstúpením to je - In Christo Morimur a zoslaním Svätého Ducha – to je to Per Spiritum Sanctum Reviviscimus. Teda z ducha svätého sa znovu narodíme. Teda ako dostaneme toľko duchovných síl, že môžeme nastúpiť z toho princípu, že Slovo sa telom stalo a teraz telo sa stane slovom. To je ten princíp Per Spiritum Sanctum Reviviscimus. Znovu z toho zemského, pozemského stavu človeka, tá Zem sa preduchovňuje  pomocou, silou Svätého Ducha to je to Per Spiritum Sanctum Reviviscimus. Každým, zakaždým, každou inkarnáciou znovu s väčšou silou sa narodíme pre duchovný svet.
 
A teraz len ako, veľmi veľkú radosť, samozrejme, že ďakujem za krásne kvety a že tým ste mi prejavili lásku a vďačnosť. V Taliansku nebol kostol a tých kostolov sme teda prešli , neviem, strašne veľa. Koľko sme prešli kostolov. Nepočítala som, veľmi veľa. V každom kostole som prosila pre moje deti, ja som oveľa staršia a vás beriem ako svoje deti. V každom kostole som ďakovala, že Bože, nemala som vlastné deti a že mám toľko. A ďakovala som za to, že vydržali ste už tri roky, niektorí neskôr, niektorí prvý raz. Ďakovala som aj za tých, ktorí ešte len prídu v októbri. A ďakovala som a prosila som, aby Boh mi dal silu ešte , aby som mohla prednášať a ďakovala som za to, že vidieť u vás taký úžasný vývoj. Teraz to nechcem ako pochvalu, lebo pochvala vždy na ako olej na oheň, že príde taká sebeckosť, povýšenosť, namyslenosť – to je ten Luciferský vplyv. Človek musí zostať skromný, nesebecký, aby Lucifer nevplýval na človeka. Lebo tá pýcha, tá nadmierna ctižiadostivosť, robí úžasné škody u človeka. Ale musím Vám povedať, že to by som nikdy nebola verila, že ako postupne sa zmeníte. Niektorí sa tak zmenili počas tých troch rokov, dva roky, rok, až na nepoznanie. Škoda, že sa nedá takto duchovne odfotografovať a predložiť, pozrite sa – tak ste sa zmenili. Žiaľ takéto duchovné fotografie nie sú. To nechcem Vás pochvaľovať. To som ďakovala v tých kostoloch, že bolo to možné To som nikdy neverila. To som myslela, že ľudia budú chodiť na prednášky, no tak niečo zostane, niečo si prečítajú. No tak ale, za to zaplať pán Boh. Ale že tak krásne na sebe budete pracovať, to som nehovorila cez rok, ale dávam vám ako impulz cez leto, aby ste nezabudli do 1. októbra, keď sa tu stretneme to je štvrtok a 5. októbra na eurytmii. Nezabudnite, keď aj bude veľmi horúco, tak občas zalistujte do týchto poznámok, alebo máte už dosť kníh antropozofických. Nie je dobré úplne zabudnúť na všetko. Potom veľmi ťažko nájdete opäť tú duchovnú polohu a hlavne prosím tie meditácie.
 
Prosím takto, aby tým novým tie meditácie, dajte to oxeroxovať. Upozorniť na to, na tú trojnosť v tých meditáciách. Tam je myslenie, cítenie, vôľa. V každej meditácii. Tak dával priamo takéto meditácie – to myslenie – pôsobenie Svätého Ducha, to cítenie to je tá druhá sféra, tá Kristova sféra, tá vôľa to je sféra Boha Otca. A to ako úplne hmotne, hmatateľne, v nás tieto princípy skutočne anjel, archanjel, archai. Myslenie anjel, cítenie archanjel a vôľu archai. Otec je ako pôvodný princíp, Kristova oblasť ako slnečná oblasť – to je cítenie. Anjel, archanjel, archai to je to pôsobenie Ducha Svätého, ale pritom až hmatateľne, až v našich myšlienkach. My nemôžeme vôbec myslieť ani hovoriť, hlavne myslieť bez anjela. Nie je možné.  Úplne až hmatateľne pôsobí v nás anjel. My by sme nemohli hovoriť, to je pôsobenie Loga a to je Logos. To svetové slovo prinesie pre nás archanjel. My by sme nemohli hovoriť, keby arhcnjel nepôsobil na nás. A my by sme nemali to predsavzatie, tú vôľu, ani čo len rovné postavenie, tak ako človek, má to rovné postavenie a to chcenie, tá vôľa , tá aktivita – bez archai nie. Takže pochopíte – anjel, archanjel, archai, úplne hmatateľne. My by sme neboli bez nich nič. To si uvedomte cez leto, to vám ako chcem dať ako skutočné motto. Že úplne hmatateľne, anjel, archanjel, archai pôsobí a večer si to uvedomte. V noci na nás pôsobia ešte duchovnejšie. Cez deň sa prejaví naša vôľa, lebo sme dostali slobodnú vôľu. Ale v noci, my nemáme slobodnú vôľu, my spíme. Vtedy na nás pracuje anjel, archanjel, archai. To si uvedomte, ale na základe čoho, na základe toho, čo sme sa cez deň naučili, čo sme si uvedomili – dušou vedomou, uvedomili. Len na základe toho. Ináč, keď sme si nič neuvedomili duchovne, tak anjel , archanjel, archai v noci na nás nemôžu pracovať. Vidíte, ako je to veľmi dôležité. Teraz tá Michaelská škola nastúpi na tú cestu poznania. Ja vám prajem veľa duchovnej sily aj odpočinku a dúfam, že prídete 1. októbra a budeme pokračovať. Prosím, keby ste priviedli aj takých , ktorí ešte nikdy neboli a majú záujem ako pracovať. A pravdepodobne, pravdepodobne, že jeden týždeň bude pre začiatočníkov a druhý týždeň pre pokročilých, pretože to sa nedá dopredu rozhodnúť. Možnože začnem takúto vec , mám takú myšlienku, že budeme brať, ako Logos, to Božské slovo vytvoril náš svet. Ako to božské slovo pôsobilo tak, že nakoniec je aj hmota, že je aj prírodná ríša – teda minerálna, zvieracia a rastlinná a človek. Že ako, akým spôsobom, ako sa vytvorila. Vôbec o týchto elementárnych bytostiach, kde sú a ako pôsobia. Úplne dopodrobna. Myslím, že to potom nemusím rozhodiť na začiatočníkov a pokročilých  - lebo to nie je ťažká téma, ale veľmi zvláštna a zaujímavá pre každého. Tie éterické bytosti v nás vytvárajú imaginácie. To je ten prvý stupeň zasvätenia. Oni nám pomáhajú. To nie, že oni existujú - trpaslíci, sylfy alebo undiny alebo to pôsobenia duchovného tepla – tí salamandri.
 
 
To nie je také jednoduché. Oni pôsobia v nás a my by sme nemali imagináciu – tie duchovné predstavy. To je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali. My musíme s nimi spolupracovať. Lebo potom to preduchovnenie Jupitera nie je. Steiner hovorí takto a po ňom opakujem aj viackrát. Tie éterické bytosti, tie éterické sily tvoria zmysel Zeme. To ako celý rozum, celú podstatu celej našej planéty. My si to musíme uvedomiť. Oni pracujú v nás, my s nimi musíme spolupracovať, my im musíme dať úlohu. Človek je vyššie. Oni sú éterické sily. My máme aj astrálno, teda dušu a ešte aj Jástvo. My, keď oni pracujú v nás. Ani Zem nemôže fungovať bez nich. Oni v nás pracujú, veľmi veľa. Ale my im musíme dať duchovnú úlohu. Inak ten Jupiter nebude správne vytvorený. Takže  je to  taká zvláštna, dobrá téma. Myslím, že nezmením túto tému a vtedy nebudem musieť rozložiť tieto skupiny. To sa uvidí.  Ja vás veľmi prosím, povedzte známym, však máte známych, aby prišli potom. Keď prídu raz za dva mesiace, za tri mesiace – veľa stratia a ja musím veľa krát opakovať. Tuto je taká pozvánka, komu mám dať, aby ste mohli ako rozdať nejakým ľuďom, aby si uvedomili a 1.10 prišli sem.
 
 
Pán Vladimír Oravský:
Chceli by sme sa Vám pani Klárika poďakovať v mene nás všetkých – ako to Mirko takým pekným spôsobom aj tými kvetmi pekne vyjadril. Dovoľte aby som sa poďakoval ešte raz za Vašu nezištnú ochotu a obetavosť, ktorou nám prinášate ozajstné perly ducha, ktorým sa nevyrovná žiadne bohatstvo sveta. A vy ostatní, aby ste na ten koniec neboli ukrátení o ten zvonec. Necháme Vám ho zaznieť vo veľkom prevedení a spolu s jednou básňou Rudolfa Steinera – Pri zvonení zvonov. Tú báseň sa nám podarilo získať, ako Klárika povedala pri poslednom antropozofickom stretnutí v Prahe. Tam nás zaujala napriek tomu, že je tak lakonicky stručná, bohatstvom svojho obsahu a silou výrazu. Každé slovo v nej je vlastne naplnené hĺbkou a váhou. A tak dúfame, že zaujme tak aj vás ako zaujalo aj nás. Vypočujme si ju.
(Zvonia zvony)
Rudolf Steiner – Pri zvonení zvonov
 
Krásu obdivovať.
Pravdu odhaľovať.
Ušľachtilosť ctiť.
Pre dobro žiť.
To človeka vedie
 cestou k vyšším cieľom
 jak v konaní k láske
Tak v cítení k pokoju
A v myslení k svetu.
To dôveru mu dáva
Pôsobnosť Božia
Čo preniká všade
Do vesmírnej ríše i hlbiny duše.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nadzmyslová bytosť človeka 9 článkov
1.     fyzické telo
2.     éterické telo
3.     astrálne telo
Nižšie Ja
4.     Duša rozumová
5.     Duša pocitová                   
6.     Duša vedomá
Vyššie Ja
7.     Manas
8.     Budhi
9.     Atma
 
Stavy Zeme
1.     Starý Saturn
2.     Staré Slnko
3.     Starý Mesiac
4.     Zem
5.     Jupiter
6.     Venuša
7.     Vulkán
 
Ježiš Nazaretský
Ježiš podľa evanjelia Lukáša, ktorý nikdy nebol inkarnovaný na Zemi. Volá sa aj Adam Kadmon – počas vývoja ľudstva bola duša Adama Kadmona uchovávaná v materskej lóži slnka. Potom sa stal Ježišom Nazaretským – Náthanský Ježiš. Prejavoval sa veľkou láskyplnosťou, nehou a čistotou. Preto o ňom kolujú legendy o zázrakoch už v detstve. Nevzťahuje sa na neho Ježiš z Matúšovho evanjelia. Na rozdiel od neho sa narodí v jasličkách v chudobe. Nemá súvis s vraždením neviniatok a nemusí utekať do Egypta.
 
Lucifer, Ahriman, Asuras, Soradt
Lucifer – padlý anjel, Ahriman – padlý archanjel, Asuras – padlý archai, Soradt – Antikrist
 
Krst pri Jordáne
Krstom pri Jordáne vchádza Kristus ako syn Boha Otca do tela Ježiša Nazaretského
 
40 – dňové rozhovory
Ide o rozhovory, ktoré vedie zmŕtvychstalý Kristus s apoštolmi
 
Meditácia – Pre zomrelých – Rudolf Steiner:
 
Prejdi do onej ríše
Ktorú Kristus presvecuje.
Lebo Kristus ťa prenáša
Cez smrť do života.
On ťa bude sprevádzať cez sféry
K polnoci svetov,
K novému bytiu na Zemi.
 
V budúcnosti
Budeš žiť v Kristovi.
Prebudený mocou Ducha.
On ťa povedie k Otcovi Sveta,
Lebo Boh Otec poslal Boha Syna
Do zemského sveta,
Aby sme skrz Neho
Opäť mohli ísť k Otcovi.
 
            .....
Moja láska
Nech prinesie tvojim schránam
Ochladenie z veľkého žiaru,
Oteplenie z veľkého chladu
A ponesie ťa vyššie
Do duchovných výšin.
 
 
 
TOPlist